Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 14 mei 2018

Datum: 14-05-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 14 mei 2018

Datum: 14-05-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
2a. Hamerstuk: Intrekken Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Mierlo 2018-2022

Op 16 december 2016 heeft een aantal ondernemers, gevestigd op Oudven, Smaale en Bijenkorf, aangegeven, dat zij graag een bedrijveninvesteringszone (BIZ) wilde invoeren. Er is echter te weinig draagvlak aangetoond en de door de gemeente daartoe vastgestelde Verordening moet met een raadsbesluit worden ingetrokken.

Raadsvoorstel GM2018-004278
2b. Hamerstuk: Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo

De herziening is bedoeld voor het aanpassen van de hoogtematen voor hoogspanningsmasten. De bestaande masten zijn al (onherroepelijk) vergund, maar de maat komt niet overeen met de maat in het bestemmingsplan.

Raadsvoorstel GM2018-023002
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 19 februari 2018
Verslag Ruimtekamer 19 februari 2018
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Presentatie Geo-Informatie

Rondom geografische informatie is veel aan het veranderen. Waar vroeger een landmeter met waterpasinstrument naar buiten ging en vervolgens een lijnenkaart tekende en dit overdroeg aan het kadaster, is er een wereld van nieuwe rollen en taken bij gekomen in het geo-informatie domein. Niet alleen de meette chniek is doorontwikkeld, maar we kennen tegenwoordig de verplichte basisregistraties voor adressen, gebouwen en ondergrond en de digitale (kaart)mogelijkheden zijn enorm ontwikkeld. Dit alles heeft geleid tot een berg aan informatie, die digitaal voor de organisatie en de burgers moet en kan worden ingezet. Om dit te kunnen realiseren is er een plan opgesteld. Dat plan wordt later in de raad behandeld. Middels een presentatie wordt in een eerste introductie met het werkveld kennisgemaakt.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.15 6. Vaststelling bestemmingsplan De Jonkvrouw

Er wordt voorgesteld:

  1. In te stemmen met de nota Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'De Jonkvrouw".
  2. Het bestemmingsplan 'De Jonkvrouw', identificatienummer IMRO.17171.BPDeJonkvrouw.BON1, analoog en digitaal, gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
  4. Te besluiten dat er geen Milieu Effect Rapportage-beoordeling (M.E.R) nodig is voor dit woningbouwproject.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-008188
21.15 7. Ontwerpbegrotingen 2019 Metropoolregio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR ) en Dienst Dommelvallei

Er wordt voorgesteld in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en te besluiten de bijgevoegde  zienswijze in te dienen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-012187.
21.30 8. Evaluatie proef beëindiging bladkorven/gratis GFT

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de definitieve invoering van gratis inzameling van GFT in de maanden half oktober tot aan de kerst vanaf dit najaar.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-012060
22.00 9. Begroting Cure 2019

Voorgesteld wordt de Begroting 2019 van Cure voor kennisgeving aan te nemen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-011996
Algemeen
22.30 10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 14 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous