Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 8 april 2019

Datum: 08-04-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 8 april 2019

Datum: 08-04-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 11 maart 2019
verslag van de raadsvergadering van 11 maart 2019
5. Benoeming en installatie N. van Dijck als raadslid namens het CDA
  • Onderzoek geloofsbrieven
  • Besluit tot toelating
  • Installatie
Besluitvorming
6. Verordening maatschappelijke Ondersteuning 2019

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van de invoering van het abonnementstarief. De  verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-006630
7. Vaststelling herziene Zienswijze kaderbrief 2020 Senzer

De jaarlijkse voorbereiding van beleid en begroting van de GR Senzer start met het aanbieden van een kaderbrief, waarop de gemeenten een "zienswijze"kunnen geven. De behandeling van de kaderbrief 2020 staat helemaal in het teken van de lagere rijksbijdrage voor de participatiewet (het BUIG  budget) 2019 en verder (minus € 4 miljoen voor de regio Helmond de Peel).

 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-006944
8. Vaststellen bestemmingsplan Talingstraat

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk, die passen binnen het totale stedenbouwkundige plan van 46 woningen en binnen het totale inrichtingsplan inclusief het gebied aan de Kleine Dommel.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-045441
9. Zienswijze Ontwerp Structuurvisie A67

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft te kennen een voorkeursbeslissing te willen nemen waartoe nu een inspraakmogelijkheid wordt geboden tot 4 april 2019. het college stelt de raad voor gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid en het concept zienswijze vast te stellen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-009259
10. Centrumplan Geldrop

De variantenstudie is eerder besproken in de commissie Ruimte. Nu dient er besluitvorming plaats te vinden over de voorkeur voor de korte termijn.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-037707
11. Verplaatsbaar multifunctioneel podium Mierlo

Voorgesteld wordt de kiosk te vervangen door een verplaatsbaar multifunctioneel podium.
Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de vorige raadsvergadering is er een
Memorie van Toelichting opgesteld als aanvulling op het raadsvoorstel, waarin wordt
ingegaan op het gebruik van het podium in Geldrop.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-002295
12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
13. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019
12-02-2019 Commissie Samenleving 12 februari 2019
11-02-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 11 februari 2019
28-01-2019 Raadsvergadering 28 januari 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous