Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 5 november 2018

Datum: 05-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 5 november 2018

Datum: 05-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergaderingen 1 en 8 oktober 2018
Verslag 1 oktober 2018
Verslag 8 oktober 2018
5. Afleggen eed (verklaring en belofte) door burgercommissielid
6. Benoemingen

a. Vertegenwoordiging Raadstafel21

b. Wijziging vertegenwoordiging in de raadscommissies

Besluitvorming
7. Tweede tussentijdse rapportage 2018

Voorgesteld wordt in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A, B en C én het kredietoverzicht en hiertoe vast te stellen de 20e begrotingswijziging van 2018.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-032000
8. Voorbereidingsbesluit kamergewijze bewoning in de bestemmingsplannen van Geldrop en Mierlo

Kamergewijze bewoning is als gevolg van een uitspraak van de Raad van State rechtstreeks toegestaan in veel panden in de gemeente. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om dit aan te passen. Vooruitlopend daarop voorkomt een voorbereidingsbesluit dat zomaar nieuwe situaties kunnen ontstaan.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-030671
Oordeelsvorming
9. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

In de commissies  zijn al vragen gesteld en is een eerste debat gevoerd over de MPB. Nu vindt de eerste termijn plaats en volgt ook de reactie van het college. In de raadsvergadering van 12 november volgt de tweede termijn van de raad en de beantwoording/reactie van het college en de besluitvorming over de begroting 2019-2022.

Meerjarenbegroting 2019-2022 Geldrop-Mierlo
10. Moties vreemd aan de orde
11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous