Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 28 oktober 2019

Datum: 28-10-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 28 oktober 2019

Datum: 28-10-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 7 oktober 2019
Verslag raadsvergadering 7 oktober 2019
Besluitvorming
19.45 5. Drank- en horecabeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2019

In samenspraak met de alcoholverstrekkers in Geldrop-Mierlo is het Drank- en Horecabeleid uit 2014 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aangepast, gedragen nieuw beleid.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-029545.
6. Zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 Senzer

De rijksoverheid heeft begin 2019 het zgn. BUIGbudget voor de uitvoering van de participatiewet sterk verlaagd. Daarom heeft Senzer een herziene meerjarenbegroting 2020-2023 opgesteld. De gemeentebesturen van de GR is gevraagd een zienswijze hierop te geven.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-046616
7. Voortzetting Platform TV

In de eerste helft van het jaar 2019 is Platform TV geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie van Platform TV zijn met de gemeenteraad gedeeld waarbij is voorgesteld om de subsidiëring van Platform TV voort te zetten. De raad heeft het college opdracht gegeven op zoek te gaan naar een goedkopere oplossing.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-044523
8. Speelruimteplan

Een update van het huidige speelruimteplan. De samenstelling van de wijken en de behoefte om te spelen is veranderd.

 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-046081
9. Bezwaarschriften aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten

Er zijn diverse bezwaren ingediend tegen de bestendiging door de gemeenteraad van het besluit van het college tot het (voorlopig) vestigen van een voorkeursrecht op diverse percelen in Mierlo.

 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-009612
10. Visie op Wonen SGE

De Visie op Wonen vormt een visionair kader voor wonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Gemeenten werken hier enerzijds samen als ware zij één gemeente, maar vervullen anderzijds daarbij hun eigen rol en geven actief verder invulling aan de visie op lokaal niveau.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-018716
11. Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028

De diverse ontwikkelingen op economisch, sociaal en demografisch gebied en de aangescherpte ambities van onze gemeente, maken dat de woningmarkt en onze behoeften in relatie tot wonen de afgelopen jaren zijn veranderd. De Woonvisie 2020-2028 dient als opvolger van de Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 en het addendum daarop uit 2016.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-030548
12. Zienswijze concept werkprogramma 2020 Metropoolregio

Het DB van de MRE heeft het concept werkprogramma 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 aangeboden met het verzoek om een zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-013481
13. 2e tussentijdse rapportage 2019

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht en hiertoe vast te stellen de 16e begrotingswijziging van 2019.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-048125
Oordeelsvorming
14. Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023

In de commissie zijn vragen gesteld en is een eerste debat gevoerd over de MPB 2020-2023. Nu vindt de eerste termijn plaats en volgt ook de reactie van het college. In de raadsvergadering van 11 november volgt de tweede termijn van de raad en de beantwoording/reactie van het college en de besluitvorming over de begroting 2020-2022.

Presentatie Meerjarenbegroting
15. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
16. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous