Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 27 januari 2020

Datum: 27-01-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 27 januari 2020

Datum: 27-01-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

Nagekomen stukken
Raadsvoorstel GM2018-032624 Tweede voorbereidingsbesluit herontwikkeling Bogardeind 85 t/m 123
4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 16 december 2019
Verslag raadsvergadering van 16 december 2019
5. Installatie leden Jongerenraad
Besluitvorming
6. Benoeming en installaatie lid Rekenkamercommissie

De heer E. Lemmens te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie in de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer F. van den Bogaert.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-00104
7. Plan van aanpak en ruimtelijke visie Herontwikkeling Bleekvelden

De locatie Bleekvelden staat al jaren op de lijst van probleemlocaties. Daarnaast geeft het uiterlijk van de bebouwing en de verstening van de directe omgeving geen fraai beeld. Bij het opstellen van het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is dit nog eens duidelijk naar voren gebracht door de wijkbewoners. Met dit project willen we de locatie Bleekvelden onder acceptabele voorwaarden (zoals parkeerdruk, bouwhoogte, etc.) herontwikkelen, waardoor de wijk Braakhuizen-Zuid aan deze zijde een kwaliteitsimpuls krijgt. Het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke Visie geven de kaders aan waarbinnen het gebied herontwikkeld kan worden.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-048744
8. Beeldkwaliteitsplan Luchen deelgebied 3a

Voor ieder deelgebied in Luchen wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te beschrijven. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor het vergunningtraject.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-010848
9. Accountantscontrole 2019

Voor de accountantscontrole 2019 dient het controleprotocol 2019 inclusief normenkader 2019 vastgesteld te worden. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-054355
10. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous