Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 17 juni 2019

Datum: 17-06-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 17 juni 2019

Datum: 17-06-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D Schmalschläger
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadsvergadring van 13 mei 2019
Verslag van de raadsvergadering van 13 mei 2019
Besluitvorming
5. Ontwerp-begrotingswijziging Cure 2019

De ontwikkelingen op de afvalmarkt maken het noodzakelijk om de begroting van Cure en daarmee ook die van de gemeenten aan te passen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-019580
6. Ontwerpbegroting 2020 Cure

In de Gemeenschappelijke regeling Cure is opgenomen dat het bestuur van Cure de raad in de gelegenheid stelt zijn zienswijze over de jaarlijkse ontwerpbegroting te geven.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-017890
7. Startnotitie Regionale Energiestrategie

Onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. In een startnotitie hebben we samen met de andere gemeenten in onze regio, waterschappen en de provincie aangegeven hoe we deze RES gaan opstellen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-037456
8. Bestemmingsplan en beheersverordening Parkeren

In een paraplubestemmingsplan en een paraplubeheersverordening, worden parkeernormen toetsbaar gemaakt voor nieuwe initiatieven.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-003871
9. Vaststellen Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid

De kerk die in maart 2010 onttrokken is aan de eredienst leidde tot een toenemende verloedering in de wijk en de herhuisvesting van de Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) raakte in een impasse.

Voor de (voormalige) Klankbordgroep Omgeving Sint Jozefkerk was dit aanleiding om een enquete in de wijk uit te zetten en de resultaten ervan te presenteren aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft de raad op 6 november 2017 een motie aangenomen, waarin het college is opgeroepen, met een uit de wijk samengestelde werkgroep onder leiding van een onafhankelijk begeleider, te komen tot een analyse van problemen en het formuleren van gemeenschappelijke oplossingen met erkenning van de verschillende posities en belangen. Samen met vertegenwoordigers uit de wijk is in het afgelopen half jaar een wijkontwikkelingsplan opgesteld, dat nu ter vaststelling wordt voorgelegd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038371
10. Scenariokeuze de Smelen

Door Laco is als gevolg van een participatieproces een vlekkenplan voor de toekomst van de Smelen opgesteld. De raad heeft gevraagd om naast dit vlekkenplan een tweetal andere scenario's te laten onderzoeken. De keuze voor één van de scenario's of het vlekkenplan ligt nu voor.

Raadsvoorstel en besluit GM2017-033052
11. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2020 en meerjarenbegroting Senzer

Geldrop-Mierlo maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Atlant-De Peel (Senzer). De GR voert namens de gemeenten de participatiewet uit. Jaarlijks presenteert Senzer een ondernemingsplan en meerjarenbegroting. Op deze stukken kan de betreffende gemeente een zienswijze geven. Het voorliggende stuk betreft de zienswijze op het ondernemingsplan 2020 en de meerjarenbegroting. Centraal in de zienswijze staat de financiële problematiek waar Senzer mee geconfronteerd wordt nu rijksbijdrage participatiewet (het BUIGbudget) in 2019 en verder substantieel is verlaagd. De zienswijzen van de verschillende gemeenten zijn input voor het op te stellen definitieve ondernemingsplan en de meerjarenbegroting van Senzer.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-017834
12. Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 GR Plus Team

Door de nu opgestelde meerjarenbegroting 2010-2023 kan het PlusTeam doorgaan met het ondersteunen van onze inwoners. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de inzet en de (financiële) resultaten van het jaar 2018.

Doel behandeling: kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en positief te reageren op de meerjarenbegroting 2020-2023.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-018189
13. Voorstel tot het verzelfstandigen van de weekmarkten in Geldrop en Mierlo

De stichting Markten Geldrop-Mierlo wil de organisatie en het beheer van de weekmarkt in Geldrop en Mierlo overnemen van de gemeente.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-031201
14. Evaluatie Platform TV (RV GM2019-004879) + Memorie van Toelichting

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te laten hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-004879
15. 1e Tussentijdse rapportage 2019

Voor wordt gesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A, B en het kredietoverzicht en de bijbehorende 11e begrotingswijziging 2019, die alleen betrekking heeft op het boekjaar 2019, vast te stellen. Verder om de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van het reconstructiekrediet Rijbaan Santheuvel, conform de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie, voor 50% ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen te brengen waarbij dit voorgefinancierd wordt vanuit de Algemene Reserve grondexploitaties.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-019946
16. Moties vreemd aan de orde
Algemeen

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous