Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 15 juni 2020 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-06-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 15 juni 2020 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vraamd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 2 maart 2020
Verslag raadsvergadering van 2 maart 2020
5. Installatie burgercommissielid W. van Lieshout D66
Besluitvorming
6. Afwijzen extra standplaats woonwagenlocatie Rielseheideweg

Het afwijzen van het verzoek om een extra standplaats (aan te merken als een verzoek om een herziening bestemmingsplan) is gelet op de inhoud van het in 2018 vestgestelde bestemmingsplan 'Woonwagenlocatie Rielseheideweg' een bevoegdheid van de raad.

 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-041473
7. Zienswijze ontwerp begrotingen 2021 van vijf gemeenschappelijke regelingen

De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen, (ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het kader van de afstemming van hun planning&controlcyclus afspraken gemaakt over het gelijktijdig bij de gemeenten aanleveren van hun concept begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één vergadering kunnen behandelen en hun eventuele zienswijzen vast kunnen stellen.

De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun concept begroting ook ingediend.

De conceptbegrotingen zijn in de vakcommissies behandeld.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-006711
8. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer

Op basis van de GR Atlant de Peel heeft de gemeenteraad jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en de begroting van Senzer.

De zienswijze wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vanwege de onvoorziene consequenties van de corona crisis wordt in de bijgaande concept-zienswijze voorgesteld, de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenraming 2022–2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Daarnaast wordt op voorhand gevraagd

  • aandacht en of uitvoering te geven aan de in de zienswijze naar voren gebrachte punten;
  • na te gaan op welke wijze de dienstverlening van Senzer in evenwicht gebracht kan worden met de beschikbare financiële middelen.
Raadsvpprstel en raadsbesluit GM2020-009661
9. Jaarrekening 2019, Meerjarenbegroting 2021-2024, Eerste begrotingswijziging 2020 GR PlusTeam

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2019, de eerste begrotingswijziging 2020 en positief te reageren op de meerjarenbegroting 2021-2024.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-008891
10. Ontwerpbegroting Cure afvalbeheer

Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting toegestuurd. De raad kan daarop zienswijzen indienen waarna het Algemeen Bestuur van Cure de begroting vaststelt

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-010747
11. Herziening Bomenverordening

De Bomenverordening is geüpdatet.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-045404
12. Bomen Horecaplein

De groeiplaatsen van de bomen voldoen niet voor de ontwikkeling van de bomen. Deze dienen te worden vervangen. Aan de raad wordt gevraagd om hier een uitvoeringskrediet voor te verlenen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-019076
13. Woonvisie 2020-2028

De Woonvisie 2020-2028 is op 14 oktober 2019 in de commissie Ruimte ter oordeelvorming aangeboden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 oktober 2019. Tijdens de raadsvergadering is de woonvisie aangehouden vanwege het feit dat de vertegenwoordiging van de huurdersbelangen van Geldrop-Mierlo kenbaar heeft gemaakt, twijfels te hebben omtrent de juistheid van de gebruikte CBS cijfers in de Woonvisie.

De raad heeft het college verzocht om een onderzoek naar de cijfers te starten. Het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten en conclusie zijn in de Memorie van Toelichting op het raadsvoorstel opgenomen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-030548.
14. Persoonlijk, Dickbij en Verbonden-Een visie en strategie voor het Sociaal Domein

In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de visie ‘Persoonlijk en Dichtbij’ vastgesteld. Op basis van deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaande en nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. De vorming van de ‘toegang’ door middel van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf jaar later, hebben wij de concept visie door middel van een interactief proces met partners en inwoners herijkt. Ook is aan de visie, een strategie verbonden.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-054801
15. Evaluatie starterslening en actualisatie verordening en beleidsregel starterslening 2020

De raad heeft op 1 oktober 2018 (GM2018-018052) de aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze van SVn goedgekeurd. Zij heeft echter wel kanttekeningen geplaatst bij de wijziging van de werkwijze. In het geamendeerde raadsbesluit vraagt de raad om een evaluatie van de starterslening na één jaar, met betrekking tot de mogelijke nadelige gevolgen voor de gemeente naar aanleiding van de verminderde regie. Ter kennisname wordt aan de raad deze evaluatie als bijlage van dit raadsvoorstel aangeboden. Gelijktijdig met de toegezegde Evaluatie Starterslening 2018 en 2019, bieden we u een aangepaste verordening Starterslening van 2020 ter vaststelling aan, waarin een drietal zaken zijn aangepast ten opzichte van de Verordening Starterslening 2018.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-009420
16. Eigendomsoverdracht molens

Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is vernoemd, is de gemeente voornemens het eigendom van de standerdmolen in Mierlo en de korenbelt molen in Geldrop over te dragen aan een molenstichting. Hiervoor is de “Molenstichting Geldrop-Mierlo” opgericht.

Bij instemming van dit voorstel kan er worden overgegaan tot het overdragen van het eigendom van de molens aan de stichting door middel van het vestigen van een opstalrecht.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-032518
17. 1e Tussentijdse rapportage 2020

De 1e tussentijdse rapportage 2020 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2020. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd.

De stukken worden later toegevoegd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-009702.
18. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Het ministerie van BZK heeft de verschillende bestaande regelingen voor politieke ambtsdragers gemoderniseerd en geharmoniseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de ministeriële Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Deze zijn per 1 januari 2019 van kracht geworden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft, als gevolg van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de ministeriële Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, een nieuwe modelverordening opgesteld. Deze modelverordening vormt de basis voor de nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden van de gemeente Geldrop-Mierlo 2019.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-005595
19. Verordening op de rekenkamercommissie

De verordening op de rekenkamercommissie, door de raad vastgesteld op 25 november 2013, wordt geactualiseerd.

De Rekenkamercommissie heeft de bestaande verordening kritisch bekeken, besproken met de auditcommissie en dat heeft geleid tot het nu voorliggende concept.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-010772
20. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
21. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous