Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 13 mei 2019

Datum: 13-05-2019 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 13 mei 2019

Datum: 13-05-2019
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D Schmalschläger
Griffier: G van Luijn

Agenda

de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
20.00 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 8 april 2019
Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2019
Besluitvorming
5. Ontwerpbegrotingen 2020 Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (4GR) en Dienst Dommelvallei

Er wordt voorgesteld:

  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de VRBZO en van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en geen zienswijze in te dienen:
  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Dienst Dommelvallei en van de 1e begrotingswijziging 2019 van de Dienst en te besluiten geen zienswijze in te dienen:
  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en van de GGD Brabant-Zuidoost en een zienswijze in te dienen;
  • de financiële conssequenties van de genoemde begrotingen inclusief wijzigingen  mee te nemen in de kadernota 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-014241
6. Recreatieve verbinding Gulbergen

De brug voor langzaam verkeer en het bijbehorende fiets- en wandelpad langs het Eindhovenskanaal bij Gulbergen zijn inmiddels aangelegd. De nieuwe recreatieve verbinding dient nog opgenomen te worden in het landelijk fietsroutenetwerk. Voor wordt gesteld akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van voldoende budget uit de Reserve recreatie & toerisme voor het toevoegen van de nieuwe recreatieve verbinding bij Gulbergen en het aanbrengen van enkele actieve verwijzingen naar Geldrop-Mierlo en de regio.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019=001084
7. Kamergewijze bewoning en woningsplitsing in bestemmingsplannen

Het vaststellen van uitgangspunten is het vervolg op het voorbereidingsbesluit van november 2018 en een presentatie begin 2019. Op basis van de uitgangspunten zal een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM 208-041211
8. Stimuleringsregeling gevelverbetering Centrum Geldrop 2019

In 2016 heeft de gemeenteraad de Stimuleringsregeling gevelverbetering 2016 inclusief de verordening vastgesteld. De huidige verordening is verlopen. Daarnaast is de stimuleringsregeling, zoals afgesproken met de gemeenteraad, geëvalueerd en naar aanleiding daarvan op een paar kleine punten aangepast. De aangepaste stimuleringsregeling ligt nu,  samen met de nieuwe verordening, voor.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-013570
9. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous