Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 11 maart 2019

Datum: 11-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 11 maart 2019

Datum: 11-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 28 januari 2019
Verslag Raadsvergadering van 28 januari 2018
Besluitvorming
19.45 5. Vaststelling strategische wegenbeheerplan

Voor het vaststellen van het onderhoudsbudget voor het onderhoud wegen moet een strategisch wegenbeheerplan worden vastgesteld. In dit plan worden de normen voor onderhoud wegen vastgelegd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-039766
6. Voorbereidingsbesluit Heuvel 35 Geldrop

In de commissie Ruimte van januari is gediscussieerd over ontsluitingsvarianten voor centrum Geldrop. In deze commissievergadering is een verbinding tussen de Heuvel en de Bezorgershof besproken. Gebleken is dat niet uitgesloten kan worden dat deze verbinding er uiteindelijk zal komen. Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die deze mogelijkheid bij voorbaat blokkeren.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-002251
7. Wet voorkeursrecht gemeenten Mierlo-Oost

Met het instrument dat de Wet voorkeursrecht gemeenten biedt bereikt de gemeente Geldrop-Mierlo dat zij voorrang krijgt in het geval de aangewezen gronden te koop worden aangeboden. Op deze wijze en met deze invulling van het voeren van actieve grondpolitiek kan de gemeente het voortouw nemen in beoogde gebiedsontwikkeling ter verwezenlijking van de toegedachte bestemming.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-001286
8. Actualisering monumentenbeleid Geldrop-Mierlo

In de afgelopen jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest (bijv. Erfgoedwet en wijziging vergunningvrij bouwen) die ervoor zorgen dat actualisering van het monumentenbeleid en daarmee samenhangend actualisering van de bestaande bijdrage- en subsidiemogelijkheden voor monumenten en het beschermde dorpsgezicht gewenst is.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-015787
9. Verplaatsbaar multifunctioneel podium Mierlo

Bij de start van de herinrichtingsplannen heeft de raad het college opgedragen te onderzoeken of een kiosk zou passen in deze plannen. Na uitgebreid overleg met veel vertegenwoordigers uit de gemeenschap ligt er nu een voorstel waarin de kiosk vervangen wordt door een verplaatsbaar multifunctioneel podium.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-002295
10. Zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Met brieven van 13 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 aangeboden en verzocht om een zienswijze op beide stukken in te dienen. De zienswijze is naar aanleiding van de behandeling in de commissie Algemene zaken aangepast.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-043094
11. Benoeming accountant

Voorgesteld wordt gebruik te maken van de optie om BDO ook als accountant te benoemen voor de boekjaren 2019 en 2020.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-007912
12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
13. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous