Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 10 december 2018

Datum: 10-12-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 10 december 2018

Datum: 10-12-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de raadsvergaderingen van 5 en 12 november 2018
Verslag raadsvergadering 5 november 2018
Verslag raadsvergadering 12 november 2018
Besluitvorming
5. Begrotingswijziging 2018 Cure

Op grond van artikel 26 van de 'Gemeenschappelijke regeling Cure' worden de gemeenteraden van de in Cure deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven omtrent een begrotingswijziging, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van Cure ter vaststelling wordt aangeboden. Aanleiding voor deze begrotingswijziging is de kostenontwikkeling in de eerste helft van 2018, het voldoen aan gestelde rechtmatigheidseisen en het alsnog opnemen van reeds uitgevoerde activiteiten.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-033907
6. Vlekkenplan en alternatieven De Smelen Geldrop

Na de Commissie Samenleving van 11 september is door alle fracties een open brief geschreven waarin men het college vraagt een tweetal alternatieven te onderzoeken. Dit raadsvoorstel gaat over het proces rondom deze beide alternatieven en het vlekkenplan.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-033052
7. Vaststellen Sportvisie

Afgelopen jaar is, in samenspraak met de Sportraad, een visiedocument opgesteld over het onderwerp sport. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente met sport om wil gaan. Er is ook aandacht voor de koppeling met het Sociaal Domein.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-014680
8. Voetbalmuseum

Hotel Carlton de Brug is omgedoopt naar een sportief hotel genaamd HUP. Binnen dit vernieuwde hotel past het Voetbalmuseum van Mierlonaar Jos Lenssen erg goed. Doel behandeling: vanuit de reserve van de toeristenbelasting eenmalig 30.000 euro subsidiëren om dit museum mede mogelijk te maken.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-032480
9. Plaatsen luisterzuil Liberation

De Liberation route volgt het pad dat de geallieerden liepen tijdens de bevrijding van West-Europa. In gemeenten waar de Liberation Route loopt, kunnen luisterplekken ingericht worden. Op iedere luisterplek staat een luisterkei of luisterzuil die een verhaal vertelt over de gebeurtenissen tijdens de laatste oorlogsjaren. De liberation route loopt ook door de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze route loopt over ons fiets- en wandelnetwerk. Om de draagkracht van de Liberation route te verhogen en ons netwerk beter te vermarkten, is het wenselijk om ook in onze gemeente een luisterzuil te plaatsen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-025995
10. Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030

Op 12 december 2018 is de gezamenlijke ondertekening gepland van de samenwerkingsovereenkomst, door de 21 MRE-gemeenten, waarmee een belangrijke stap wordt gezet in de realisatie van een groot aantal regionale projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio moeten verbeteren.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-035706
11. Rioolvervanging en herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen dat de riolering van de Kalanderstraat en de Haspelstraat verouderd is en vervangen moet worden. Behalve het  vervangen van het vuilwaterriool wordt er ook een (kostentechnisch niet voorzien) infiltratieriool aangelegd. Het vervangen van het riool is ook aangegrepen om eventueel het openbaar gebied her in te richten. In de Kalanderstraat is een parkeerprobleem tussen de Weverstraat en de Twijnstraat. Op basis van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig is, na inspraak, een definitief ontwerp vastgesteld. Op basis van het definitief ontwerp zijn de kosten herberekend.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-023208
12. Kadernota Integrale Veiligheid

In de commissie Algemene Zaken van 18 september 2018 zijn op interactieve wijze de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe veiligheidsbeleid benoemd. Deze zijn uitgewerkt in de voorliggend Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-036543
13. Belastingverordeningen 2019
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-029065
14. Moties vreemd aan de orde

D66 effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad.

Algemeen
15. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous