Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 1 juli 2019

Datum: 01-07-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 1 juli 2019

Datum: 01-07-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D Schmalschläger
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

Besluitvorming
4. Aanbesteding productie-installatie groengas en deelname in een vennootschap door Cure

Eerder is door Cure toegezegd dat de raden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen te geven over de voorwaarden waaronder de bouw en exploitatie van een productie-installatie voor groengas gegund kan worden. Ook wordt zienswijze gevraagd over de toetreding van Cure tot een vennootschap dat nodig is om de SDE-subsidie veilig te stellen.

Raadsvoorstel GM2019-017892 Aanbesteding productie-installatie groengas en deelname in een vennootschap door Cure
Memorie van Toelichting RV GM2019-017892 beantwoording vragen productie-installatie groengas
5. Jaarstukken 2018

Het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, dienen vóór 15 juli aangeboden te worden aan de provincie.

Raadsvoorstel GM2019-018097 Jaarverslag en jaarrekening 2018.
6. Kadernota 2020-2023

De Kadernota is een eerste voorbereiding op de volgende begroting. Uit deze Kadernota blijkt, dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden om de meerjarenbegroting 2020-2023 structureel sluitend vast te stellen. Er wordt voorgesteld de indexcijfers voor de Meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen en te verwerken in de primaire begroting 2020-2023. In de primaire begroting 2020-2023 de vraag naar middelen, inclusief de onderwerpen van het project "Meer met minder" en de structurele effecten uit de Jaarrekening 2018. zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Kadernota, te verwerken. En kennis te nemen van mogelijke dekkingsmaatregelen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Kadernota.

Raadsvoorstel GM2019-019944 Kadernota 2020-2023.
7. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous