Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 6 mei 2013

Datum: 06-05-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 6 mei 2013

Datum: 06-05-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar

Agenda


PuntTitel
1 Vragenhalfuurtje raad: Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
19:00 - 19:25 uur
Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd. U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.
Vergaderruimte 0.43
2 Raadsronde 1: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kuhn” (Raadsvoorstel: GM2013.0181)
19:30 - 20:25 uur
Het ontwerp-bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kuhn” heeft, in het kader van de vaststelling door de gemeenteraad, ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal zienswijze ingediend. Een van Boskamp en Willems advocaten namens 28 bewoners van Sporkehout en een van het kinderdagverblijf Kruimel. De zienswijzen hebben geresulteerd in een aanpassing van het Bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Het voorstel wordt met een presentatie kort toegelicht. Rabozaal
3 Raadsronde 2: Toelichting op ontwikkelingen 2012 politieafdeling Geldrop- Mierlo - Nuenen
19:30 - 20:25 uur
Presentatie. Vergaderruimte 0.43.
4 Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig (Raadsvoorstel: GM2013.0059)
20:30 - 20:55 uur
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de discussienota Duurzaam Veilig en met de daaruit voorvloeiende beleidskaders. Door het vaststellen van gemeentebreed geldende kaders voor Duurzaam Veilig wordt richting gegeven aan het toekomstig verkeersbeleid en herinrichtingen, die moeten leiden tot een verregaande reductie van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Voortgezette behandeling. Rabozaal
5 Raadsronde 4: Begroting 2014 SRE (Raadsvoorstel GM2013.0184)
20:30 - 20:55 uur
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven stuurt elk jaar haar begroting voor instemming naar de 21 regiogemeenten. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2014 SRE en de voorgestelde transformatie van het SRE. De gemeentelijke bijdragen voor de diverse onderdelen worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting (MPB 2014-2017). Vergaderruimte 0.43
6 Pauze
20:55 - 21:15 uur

7 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuurtje aan college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 8 april 2013
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 8 april 2013
7.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 22 april 2013
7.7 Raadsbesluiten
7.7.1 Beleidsrapportage 2012 (RB GM2013.0121)

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur.
Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.
U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.

Vergaderruimte 0.43

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous