Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 28 mei 2018

Datum: 28-05-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 28 mei 2018

Datum: 28-05-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: E Voets

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de Raadskamer van 26 en 29 maart 2018
Verslag Raadskamer van 26 en 29 maart 2018
5. Installatie leden Jongerenraad

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om voor de duur van een jaar (pilot) een jongerenraad in te stellen op basis van adviesvangers. In de afgelopen maanden is er in samenwerking met raadsleden een wervingscampagne uitgevoerd. Er zijn 13 enthousiaste jongeren die inmiddels de training adviesvangers hebben gevold en die lid willen worden van de jongerenraad. Door middel van een officiële installatie wordt de jongerenraad in staat gesteld gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Besluitvorming
6. Intrekken Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Mierlo 2018-2022

Op 16 december 2016 heeft een aantal ondernemers, gevestigd op Oudven, Smaale en Bijenkorf, aangegeven, dat zij graag een bedrijveninvesteringszone (BIZ) wilde invoeren. Er is echter te weinig draagvlak aangetoond en de door de gemeente daartoe vastgestelde Verordening moet met een raadsbesluit worden ingetrokken.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-004278
7. Vaststelling 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo

De herziening is bedoeld voor het aanpassen van de hoogtematen voor hoogspanningsmasten. De bestaande masten zijn al (onherroepelijk) vergund, maar de maat komt niet overeen met de maat in het bestemmingsplan.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-023002
8. Vaststelling bestemmingsplan De Jonkvrouw

Het bestemmingsplan 'De Jonkvrouw' dat betrekking heeft op de realisering van een bouwproject voor 28-38 (zorg)studio's, 28-35 PG woningen, 80-84 sociale huurappartementen en 69 vrije sector appartementen, heeft in ontwerp ter inzage gelegen. Een aantal zienswijzen is ingediend. De raad dient thans een oordeel te geven over deze zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Raadsvorostel en raadsbesluit GM2018-0008188
9. Evaluatie proef beëindiging bladkorven/gratis GFt

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de definitieve invoering van gratis inzameling van GFT in de maanden half oktober tot aan de kerst vanaf dit najaar.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-012060
10. Ontwerpbegrotingen 2019 Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en,Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant(4GR) en Dienst Dommelvallei

Er wordt voorgesteld in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), de Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD Brabant Zuid Oost van de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en te besluiten een zienswijze in te dienen op de begroting van de ODZOB. Verder om in te stemmen met en kennis te nemen van de otwerpbegroting 2019 van de Dienst Dommelvallei en van de 1e begrotingswijziging 2018 van de Dienst en te besluiten geen zienswijze in te dienen en de financiële consequenties van de genoemde begrotingen inclusief wijzigingen mee  te nemen in de kadernota 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-0012187
11. Begroting Cure 2019

Voorgesteld wordt de Begroting van Cure voor kennisgeving aan te nemen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-011996
12. Plan gemeentelijke schuldhulpverlening

Geldrop-Mierlo voert een integraal armoedebeleid. Gemeentelijke schuldhulpverlening is een onderdeel daarvan. De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft een planverplichting. Met de vaststelling van dit plan wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan en kunnen projecten als de armoedemonitor en "vroegsignalering" worden uitgevoerd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-010437
13. Vertrouwensexperiment Onderzoeksvoorstel en Implementatieplan 2018

Naar aanleiding van de nieuwe motie 'Sociaal Experiment'(dd. 18 december 2017) is er opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-008313
14. Jaarrekening en -verslag 2017, begrotingswijziging 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 PlusTeam

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre dienen de concept meerjarenbegroting 2019-2022 tijdig vast te stellen, zodat het PlusTeam kan voldoen aan de verplichting de provincie te berichten. Ook de eerste begrotingswijziging 2018 dient door de Raad vastgesteld te worden. De jaarrekening en jaarverslag 2017 evenals het accountantsrapport is toegevoegd ter informatie.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-010346
15. Eerste tussentijdse rapportage

De 1e tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste drie maanden van 2018. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd via een begrotingswijziging. Er wordt voorgesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A, B en C én het kredietoverzicht en hiertoe vast te stellen de 17e begrotingswijziging van 2018.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-012395
16. Moties vreemd aan de orde
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous