Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 18 december 2017

Datum: 18-12-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 18 december 2017

Datum: 18-12-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

De aangegeven tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadskamer van 6 november 2017
Verslag Raadskamer van 6 november 2017
Besluitvorming
19.45 5. Afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied EIndhoven

In het "Afsprakenkader Wonen 2017" maken gemeenten niet alleen afspraken over het bouwen van voldoende woningen, maar ook over de kwaliteit daarvan. De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven willen er zo voor zorgen dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanujit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als lokale belangen zijn gediend.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-032858
6. Regionaal Ontwikkelfonds werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven

Na vaststelling van de regionale afspraken op het gebied van bedrijventerreinen is het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties technisch en juridisch verder uitgewerkt. Om daadwerkelijk subsidie te mogen verstrekken dienen de 9 gemeenten allemaal voor 1 januari 2018 een subsidieverordening ROW in te stellen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-032000
7. Verordening Bedrijfsinvesteringszone Mierlo 2018-2022

Een aantal ondernemers van de bedrijventerreinen Oudven, Smaale en Bijenkorf hebben een verzoek bij de gemeente ingediend om medewerking te verlenen bij het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone Mierlo. De raad heeft op basis van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) een rol in het vaststellen van de verordening.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-026949
8. Begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie aan Senzer ter hoogte van 107.265 euro voor de uitvoering van de Participatiewet en deze aanvullende subsidie ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2017 en akkoord te gaan met het in overleg treden met Senzer over het maken van prestatieafspraken ten aanzien van de resultaten van Senzer.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-034380
9. Gebundelde Uitkering 2017-Analyse en maatregelen gericht op terugdringing tekort BUIG ten behoeve van een mogelijke aanvraag vangnetuitkering

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de notitie "Gebundelde uitkering 2017" over de maatregelen, die zijn of worden genomen om tot een eventueel tekortreductie te komen van de BUIG-uitgaven en een standpunt te bepalen over de genoemde maatregelen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-033369
10. Verordening Jeugdhulp 2018 inclusief beleidsregels en de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 inclusief beleidsregels

Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en de invoering van de nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) met objectieve tarieven per 1 januari 2018. De verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-033312
11. Begeleiding vergunninghouders en financiering daarvan

De begeleiding aan vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) wordt geïntensiveerd. In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe de begeleiding er uit ziet en hoe deze wordt gefinancierd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-030468
12. Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Een concept samenwerkingsagenda is bij de deelnemende gemeenten aan de orde geweest. De input vanuit de colleges en de commissies/gemeenteraden (voor onze gemeente 10 oktober en 1 november) is in deze Samenwerkingsagenda verwerkt en wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Het dictum is, met uitzondering van de financiële paragraaf, die voor iedere gemeente anders kan luiden, identiek.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-026798
13. Handhavingsbeleidsplan "Samen gericht handhaven"

De gemeentelijke handhaving gaat ook de komende beleidsperiode uit van de integrale ketenbenadering. De inzet blijft gericht op samenwerking met onze inwoners, bedrijven en instellingen, het verbeteren en vergroten van onze zichtbaarheid en aanwezigheid, met name in de wijken, en op gepaste momenten snel en effectief doorpakken. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van kleine ergernissen en van ongewenste en ondermijnende ontwikkelingen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-029270
14. Nota reserves en voorzieningen 2017

In de financiële verordening van de gemeente Geldrop-Mierlo is bepaald dat eenmaal in de vier jaar een nota Reserves en voorzieningen ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. In de afgelopen periode zijn de bestaande afspraken over reserves en voorzieningen opnieuw tegen het licht gehouden door een hiervoor ingestelde werkgroep, bestaande uit raadsleden van diverse fracties. De bijeenkomst van de werkgroep op 29 augustus heeft geleid tot de voorliggende nota.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-007080
15. Financiele verordening 2017

Vanwege de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de financiële verordening aangepast worden. Op basis van opmerkingen in de Algemene kamer en van een financiële werkgroep is de concept verordening op onderdelen aangepast. Nu ligt de definitieve verordening voor.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-009809
16. Belastingsverordeningen 2018 en ROEB-lijst 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-014622
Algemeen
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous