Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 1 oktober 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 1 oktober 2018 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda - mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde
4. Vaststellen verslag Raadskamer 2 juli 2018
verslag Raadskamer 2 juli 2018
Besluitvorming
Hamerstuk
5. Aanwijzing van Studio 040 als lokale publieke media-instelling voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre (RV GM2018-020187)

Via een raadsinformatiebrief van 29 mei 2018 is meegedeeld dat de Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo zal samengaan met Stichting Omroep Eindhoven en Omgeving (Studio 040). Studio 040 heeft in verband hiermee een nieuwe zendmachtiging (aanwijzing) nodig van het Commissariaat voor de Media, ook omdat Waalre aansluit. Het Commissariaat vraagt hierover advies aan de gemeenteraad.

Aanwijzing van Studio 040 als lokale publieke media-instelling voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre (RV GM2018-020187)
6. Uitwerking verandering werkwijze raad (RV GM2018-029595)

Op 2 juli 2018 heeft de raad o.a. besloten om de kamers voortaan commissies en raadsvergadering te noemen, om 4 raadscommissies in te stellen en een auditcommissie als permanente adviescommissie van de raad in te stellen. Verder om het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo dienovereenkomstig aan te passen en een Verordening op de raadscommissies gemeente Geldrop-Mierlo 2018 vast te stellen. Het voorliggende voorstel is de uitwerking van die besluiten.

Memorie van Toelichting raadsvoorstel GM2018-029595
7. Benoemen (tweede) plaatsvervangend griffier (RV GM2018-031394)

Om de kwetsbaarheid van de griffie te verkleinen en continuïteit in bezetting te waarborgen wordt voorgesteld een (tweede) plaatsvervangend griffier te benoemen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-031394
8. Benoeming van de voorzitters, plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de 4 raadscommissies
  1. Benoeming (plv.) leden op voordracht van de fracties.
  2. Benoemen (plv.) voorzitters;
9. Uitbreiding formatie wethouders (RV GM2018-017820)

Voorgesteld wordt de formatie van 3,65 naar 3,75 full time equivalenten (FTE) uit te breiden.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-017820
10. 1e Bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende 3e begrotingswijziging 2018 (RV GM2018-000262)

Het Dagelijks Bestuur van de Dienst Dommelvallei biedt de gemeenteraad de mogelijkheid hun zienswijze op de 3e begrotingswijziging te geven.

1e Bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende 3e begrotingswijziging 2018 (RV GM2018-000262)
11. Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019–2022 (RV GM2018-020267)

Eens in de vier jaar wordt een Regionaal Veiligheidsplan vastgesteld waarin de gezamenlijke strategische veiligheidsthema’s van de 38 gemeenten uit de regio worden benoemd.

In de vergadering wordt besloten of en welke zienswijzen ingediend worden.

Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019–2022 (RV GM2018-020267)
12. Herijking verordeningen Participatiewet 2018 (RV GM2018-023963)

Bijstelling van de Participatiewet 2018 en dereguleringswensen zijn aanleiding voor wijzigingsvoorstellen verordeningen Participatiewet. Ten opzichte van de in 2015 vastgestelde stukken is het aantal regels aanzienlijk verminderd en is er meer ruimte gecreëerd voor maatwerk en vakmanschap.

Herijking verordeningen Participatiewet 2018 (RV GM2018-023963)
13. Vaststelling bestemmingsplan Rielseheideweg (RV GM2018-010498))

De vaststelling van het bestemmingsplan is onderdeel van normalisatie van deze locatie. Na vaststelling kunnen bestaande situaties worden gelegaliseerd, maar er kan ook gehandhaafd worden op wat moet worden afgebroken.

Vaststelling bestemmingsplan Rielseheideweg (RV GM2018-010498))
14. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht:
Voorstel:

Begin juli heeft het college besloten een voorlopig voorkeurrecht te vestigen op een aantal locaties in de gemeente op basis van artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg). Grondeigenaren hebben een brief ontvangen over het besluit en de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen.

Deze aanwijzing moet binnen drie maanden door de raad bestendigd worden, omdat het voorkeursrecht anders weer vervalt en voorlopig niet opnieuw gevestigd kan worden.

14a. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Centrum Geldrop (RV GM2018-022600)
a. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Centrum Geldrop (RV GM2018-022600)
14b. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Luchen te Mierlo (RV GM2018-021948)
b. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Luchen te Mierlo (RV GM2018-021948)
15. Aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) (RV GM2018-018052)

Op 2 maart 2018 heeft het relatiemanagement van SVn per e-mail aan de ambtenaar Volkshuisvesting kenbaar gemaakt de aanvraagprocedure van de Starterslening per 25 mei 2018 te wijzigen. De reden hiervoor is dat er een betere scheiding tussen het publiek- en privaatrecht gewenst is en dat de aanvraagprocedure hiermee versimpeld en versneld wordt. Een overgangsperiode tot 1 oktober 2018 is hiervoor toegezegd. Om na die periode nog startersleningen te kunnen aanbieden, dient de nieuwe behandelwijze te worden aangenomen en de verordening Starterslening te worden aangepast.

Aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) (RV GM2018-018052)
16. Moties vreemd aan de orde
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous