Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 6 december 2017

Datum: 06-12-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 6 december 2017

Datum: 06-12-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer van 31 oktober 2017
Besluitenlijst Leefkamer 31 oktober 2017
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Contractverlenging Laco

Op 31 oktober 2016 heeft de raad ingestemd met de verlening van een contract met Laco over het zwembad De Smelen. Destijds is besloten om eind 2017 een go-no-go-moment op te nemen, waarbij de gemeenteraad aan de hand van de voortgang in de gebiedsontwikkeling van De Smelen beslist of de overeenkomst met Laco wordt verlengd.

Voorstel wordt met een presentatie kort toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-033052
Beeldvorming
20.30 6. Senzer

Vertegenwoordigers van Senzer zullen samen met wethouder Jeucken een presentatie geven over stand van zaken en de activiteiten voor de gemeente.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.30 7. Begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet

Er wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie aan Senzer ter hoogte van € 107.265,00 voor de uitvoering van de Participatiewet en deze aanvullende subsidie ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2017 en akkoord te gaan met het in overleg treden met Senzer over het maken van prestatieafspraken ten aanzien van de resultaten van Senzer.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-034380
21.45 8. Gebundelde Uitkering 2017 - Analyse en maatregelen gericht op terugdringing tekort BUIG t.b.v. een mogelijke aanvraag vangnetuitkering

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de notitie "Gebundelde uitkering 2017"over de maatregelen, die zijn of worden genomen om tot een eventueel tekortreductie te komen van de BUIG-uitgaven en een standpunt te bepalen over de genoemde maatregelen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-033369
22.15 9. Verordening Jeugdhulp 2018 inclusief beleidsregels en de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 inclusief beleidsregels

Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en de invoering van de nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) met objectieve tarieven per 1 januari 2018. De verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-033312
22.30 10. Begeleiding vergunninghouders en financiering daarvan

De begeleiding aan vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) wordt geïntensiveerd. In het raadsvoorstel wordt beschreven hoe de begeleiding er uit ziet en hoe deze wordt gefinancierd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM 2017-030468
Algemeen
22.45 11. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 6 december vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous