Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 30 mei 2017

Datum: 30-05-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 30 mei 2017

Datum: 30-05-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer 2 mei 2017
Verslag Leefkamer 2 mei 2017
Adviesgesprek
4. Huisvesting scholen in de wijk Scandia

In de Leefkamer van 28 maart hebben de schoolbesturen Eenbes en Nut een (korte) presentatie gegeven waarna de leden van de Leefkamer de mogelijkheid hadden hierover vragen te stellen. Vandaag is de inhoudelijke discussie. Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
20.15 5. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Adviesgesprek
20.30 6. Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid

In de voorliggende kadernota wordt een doorontwikkeling van het huidige armoedebeleid voorgesteld door middel van een meerjarig actieplan. Het armoedeplatform en het Clienten Platform Minima hebben in de afgelopen periode concrete handreikingen gedaan voor wat betreft de inhoud en uitvoering van enkele regelingen. Daarnaast is het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie gebruikt om het armoedebeleid verder uit te werken. 

Raadsvoorstel GM2017-011494
Brief namens Nederlands Olympisch Comité en de Nderlandse Sport Federatie (NOC*NSF) over ontwikkelingskansen van kinderen in armoede met sport en cultuur

Gemeenten hebben extra middelen ontvangen van het ministerie van SZW voor de bestrijding van kinderarmoede. Het NOC*NSF vragen specifiek aandacht van de gemeenteraad voor de mogelijkheden die sport en cultuur bieden voor de participatie van kinderen. Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht waarna vragen gesteld kunnen worden. De inhoudelijke behandeling volgt in de Leefkamer van 27 juni. Inwoners kunnen komen luisteren.

Brief namens NOC*NSF
Oordeelsvorming
21.15 7. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2018 en meerjarenbegroting Senzer

De raad wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van het '1e Concept Ondernemingsplan 2018 en meerjarenbegroting'.

2. In te stemmen met de concept zienswijze over het '1e Concept Ondernemingsplan 2018 en meerjarenbegroting' van Senzer.

De directie van Senzer zal met de input uit de zienswijzen aan de slag gaan om te komen tot een meer definitief conceptondernemingsplan 2018 dat op 5 juli in het Algemeen bestuur zal worden geagendeerd en vastgesteld.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-001230
Adviesgesprek
22.00 8. Agendaverzoek D66 Opheffing sportkoepel GeMs

Het doel van de behandeling is inzicht in huidige wijze van betrekken van organisaties bij totstandkoming gemeentelijk (sport-)beleid en college advies geven over toekomstige aanpak. Inwoners kunnen komen luisteren.

Agendaverzoek D66
Brief opheffing GeMs
Oordeelsvorming
22.30 Begroting 2018 en jaarstukken 2016 PlusTeam

De raad wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 Gemeenschappelijke Regeling Plus Team.

2. Positief te reageren op de begroting 2018-2021 en de inzet van de middelen Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de gemeente Waalre een Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam opgericht dat op 1 januari 2015 van start is gegaan om alle inwoners op adequate wijze te kunnen ondersteunen in het gehele brede maatschappelijke veld. Het bestuur van de GR PlusTeam en het college legt de conceptbegroting 2018 voor aan de raad. De reactie nemen zij mee bij de definitieve vaststelling van de begroting 2018. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-012858
10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 30 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous