Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 27 juni 2017

Datum: 27-06-2017 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 27 juni 2017

Datum: 27-06-2017
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.00 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer 30 mei 2017
Verslag Leefkamer 30 mei 2017
4. Leefronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**
19.15 5. Huisvesting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) en overige maatschappelijke organisaties in de wijk Braakhuizen Zuid

Tijdens de Leefkamer van 30 mei heeft wethouder Jeucken toegezegd het proces, de beschikbare ruimte/informatie en de laatste stand van zaken op papier te zetten en deze te bespreken in de Leefkamer van 27 juni. Er wordt ook een planning op hoofdlijnen aangegeven.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-023580
20.15 6. Vertrouwensexperiment

Naar aanleiding van de motie 'Pilot stimulerende bijstand'(1 februari 2016) is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de inhoudelijke kaders vast te stellen voor het vertrouwensexperiment. In september 2017 leggen wij u de vraag voor om definitief in te stemmen met het uitvoeren van een Vertrouwensexperiment per 1 januari 2018 door middel van een implementatieplan.

Voorstel:

Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-016140
21.00 7. Kadernota 2018-2021

In de raadskamer van 15 juni is de Kadernota aangeboden. Hierin schetst het college beleidsmatig en financieel de kaders die de raad vaststelt en die de basis vormen voor de begroting 2018-2021. De uitkomsten van de meicirculaire zijn hierin verwerkt.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

GM2017-016023
22.00 8. Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid

In de voorliggende kadernota wordt een doorontwikkeling van het huidige armoedebeleid voorgesteld door middel van een meerjarig actieplan. Het armoedeplatform en het Cliënten Platform Minima hebben in de afgelopen periode concrete handreikingen gedaan voor wat betreft de inhoud en uitvoering van enkele regelingen. Daarnaast is het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie gebruikt om het armoedebeleid verder uit te werken.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-011494.
Brief namens Nederlands Olympisch Comite en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) over ontwikkelingskansen van kinderen in armoede met sport en cultuur.

Gemeenten hebben extra middelen ontvangen van het ministerie van SZW voor de bestrijding van kinderarmoede. Het NOC*NSF vragen specifiek aandacht van de gemeenteraad voor de mogelijkheden die sport en cultuur bieden voor de participatie van kinderen.

Voorstel:

Na de presentatie en vragen van 30 mei de inhoudelijke bespreking. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Brief NOC*NSF
Presentatie
22.30 9. Proces ontwikkeling sportvisie

In de leefkamer van 21 februari 2017 is aangegeven dat behoefte bestaat aan een nieuwe sportvisie. Met deze presentatie start de beeldvormingsfase en wordt de raad input gevraagd.

Voorstel:

Inwoners kunnen komen luisteren.

10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019
12-02-2019 Commissie Samenleving 12 februari 2019
11-02-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 11 februari 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous