Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 23 januari 2018

Datum: 23-01-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 23 januari 2018

Datum: 23-01-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: G van Luijn

Agenda

*De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer van 6 december 2017
Besluitenlijst Leefkamer van 6 december 2017
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Nieuwbouw Strabrecht College

In 2016 is het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) vastgesteld, waarin het planvoorstel nieuwbouw Strabrecht College is opgenomen. Na doorrekening van de stichtingskosten in september 2017 is gebleken dat het beschikbare krediet ontoereikend is om de nieuwbouw te realiseren. Op basis van een presentatie zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de oorzaken van het tekort en mogelijke scenario's nieuwbouw te realiseren.

Inwoners kunnen komen luisteren

Oordeelsvorming
20.45 6. Zienswijze Kaderbrief 2019 Senzer

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Senzer heeft de raad jaarlijks de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en de begroting. Deze kaderbrief omschrijft de hoofdlijnen voor het beleid in 2019 en is richtinggevend voor het opstellen van het Ondernemingsplan en de Begroting van Senzer voor 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over deze kaderbrief haar schriftelijke zienswijze te geven.

Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-038251
21.15 7. Start ontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft een motie aangenomen en aangegeven dat een wijkontwikkelingsplan moet worden opgesteld voor de wijk Braakhuizen-Zuid samen met de inwoners. In de motie is aangegeven dat dit proces begeleid dient te worden door een externe partij. De externe partij heeft de leiding over de werkgroep en is verantwoordelijk voor planning, organisatie en voorzitterschap. Er is een projectopdracht opgesteld. Op basis van de opgestelde projectopdracht heeft de externe partij een inschatting gemaakt van de kosten voor de ondersteuning. Na vaststelling door de raad kan er een prijs worden geoffreerd op basis waarvan een opdracht wordt verstrekt aan de externe partij.

Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-038374
Beeldvorming
21.45 8. Herijking subsidiebeleid, maatschapelijke effecten

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad het Procesvoorstel herijking subsidiebeleid 2017-2018 vastgesteld. Dit voorstel geeft inhoudelijk sturing voor wat betreft de uitgangspunten van een nieuw te vormen subsidiebeleid en er zijn diverse actiepunten en een tijdsschema in vastgelegd. De eerste stap daarin is het vaststellen van deze gewenste maatschappelijke effecten. Hierin is nadrukkelijk de input van de gemeenteraad gewenst, omdat het hier gaat om kader stellende keuzes. Tijdens deze Leefkamer willen we hier mee starten in het kader van de beeldvormende fase.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Memo herijking subsidiebeleid
Algemeen
22.45 9. Vragen

Vragen aan portefeuillhouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 23 januari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous