Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 19 juni 2018

Datum: 19-06-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 19 juni 2018

Datum: 19-06-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer 15 mei 2018
Besluitenlijst Leefkamer 15 mei 2018
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Nieuwbouw Strabrecht College

In de Leefkamer van 20 februari 2018 is het raadsvoorstel nieuwbouw Strabrecht College aan de orde geweest. Alvorens een besluit te nemen op dit raadsvoorstel, heeft de gemeenteraad unaniem aangegeven een business-case te willen zien zodat op basis van een kosten- en batenanalyse de investeringsbeslissing onderbouwd genomen kan worden. De business-case is bij het raadsvoorstel toegevoegd zodat het raadsvoorstel opnieuw in behandeling genomen kan worden.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-038271.
20.45 6. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2019 en meerjarenbegroting Senzer

Geldrop-Mierlo maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Atlant-De Peel (Senzer). De GR voert namens de gemeenten de participatiewet uit. Jaarlijks presenteert Senzer een ondernemingsplan en meerjarenbegroting. Op deze stukken kan de betreffende gemeente een zienswijze geven. Het voorstel betreft de zienswijze op het ondernemingsplan 2019 en de meerjarenbegroting. De zienswijzen van de verschillende gemeenten zijn input voor het op te stellen definitieve ondernemingsplan en de meerjarenbegroting van Senzer.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-014255
Presentatie
21.15 7. Maatschappelijke effecten subsidiebeleid

In januari van dit jaar vond in de Leefkamer een discussie plaats over de maatschappelijke effecten die de leidraad moeten vormen voor het nieuw op te stellen subsidiebeleid. Deze effecten zijn in schema gezet en op 9 mei met de gesubsidieerde organisaties besproken. Nu tonen we het maatschappelijke effectenschema en schetsen we het traject richting het einde van dit jaar. Het doel van de behandeling is de Leefkamer meenemen in het vervolgtraject en de accenten die daarin gelegd kunnen worden.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
21.45 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouders.

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 19 juni vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous