Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 18 oktober 2016

Datum: 18-10-2016 Tijd: 18:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 18 oktober 2016

Datum: 18-10-2016
Tijd: 18:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

Let op: tijden die hier genoemd worden zijn indicatief


PuntTitel
ALGEMEEN
18.00 1. Opening
2. Technische toelichting op de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2017-2020
19.00 3. Mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Vaststellen verslag leefkamer 13 september 2016
Verslag leefkamer 13 september 2016
6. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

  • Uitkomsten overleg Patronaat 26 september. 
BEELDVORMING
19.15 7. Adviesgesprek
Ontwikkelrichting (Voorschoolse) Educatie (VVE)

De gemeenteraad heeft aangegeven voor de Ontwikkelrichting (Voorschoolse en vroegschoolse) Educatie kaders te willen stellen. Het doel is de leden van de kamer te informeren over de visie van de gemeente en het wettelijk kader van VVE en de kaders inzichtelijk maken. Het agendapunt wordt met een korte presentatie toegelicht, daarna volgt een inhoudelijke discussie.

Ontwikkelrichting
OORDEELSVORMING
20.00 8. Raadsvoorstel
Overeenkomst inzake het behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad de Smelen

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-022232
21.00 9. Raadsvoorstel
Concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Kadernota
Advies: rechtstreeks door naar de raadskamer van 31 oktober.

Voortgezette behandeling van 13 september. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**.

RV GM2016-012480.
BEELDVORMING
21.00 10. Presentatie pilot vertrouwensexperiment

Naar aanleiding van de motie 'pilot stimulerende bijstand'is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, uitgangspunten en werkvorm van de pilot. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd om hiermee een inzage te geven in de keuzes die gemaakt moeten worden. In december wordt de raad een definitief voorstel voorgelegd.

22.00 11. Presentatie Centrum Maatschappelijke Deelname CMD

Het doel is de raad bij te praten over de verdere ontwikkeling van het CMD. In 2015 is de raad al eens geinformeerd over de uitvoering van de nieuwe wetgeving door het CMD. Het CMD ontwikkeld zich verder, dus tijd om de raad bij te praten. Daarnaast zijn er bij de 2e voortgangsrapportage cijfers beschikbaar gekomen over 2016.

22.45 12. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

13. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 18 oktober 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous