Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 15 mei 2018

Datum: 15-05-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 15 mei 2018

Datum: 15-05-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer van 20 februari 2018
Verslag Leefkamer van 20 februari 2018
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Plan gemeentelijke schuldhulpverlening

Geldrop-Mierlo voert een integraal armoedebeleid. Gemeentelijke schuldhulpverlening is een onderdeel daarvan. De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft een planverplichting. Met de vaststelling van dit plan wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan en kunnen projecten als de armoedemonitor en "vroegsignalering" worden uitgevoerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010437
20.15 6. Vertrouwensexperiment Onderzoeksvoorstel en Implementatieplan 2018

Naar aanleiding van de nieuwe motie 'Sociaal Experiment' (d.d. 18 december 2017) is er opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor is een nieuw raadsvoorstel geschreven dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-008313
21.00 7. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 PlusTeam

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre dienen de concept meerjarenbegroting 2019-2022 tijdig vast te stellen zodat het PlusTeam kan voldoen aan de verplichting de provincie te berichten. Ook de eerste begrotingswijziging 2018 dient door de Raad vastgesteld te worden. De jaarrekening en het jaarverslag 2017 evenals het accountantsrapport wordt meegezonden ter informatie.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010346
21.30 8. Ontwerpbegrotingen 2019 Metropoolregio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Dienst Dommelvallei

Bespreking van de begroting 2019 van de GGD Brabant Zuidoost en beoordelen of er al dan niet een zienswijze ingediend moet worden.

Raadsvoorstel GM2018-012187:
Algemeen
21.45 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 15 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous