Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 12 september 2017

Datum: 12-09-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 12 september 2017

Datum: 12-09-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Behandelvoorstel
  1. Het volgende raadsvoorstel wordt, zonder bespreking, doorgeleid naar besluitvorming in de Raadskamer:

          1. Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant      

              (RV GM2017-023227)

Raadsvoorstel GM2017-023227
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag Leefkamer 27 juni 2017
Verslag Leefkamer 27 juni 2017
5. Leefronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 6. Onderzoeksopdracht besluit huisvesting TMSG Bleekvelden 21

Op 10 juli 2017 is door de gemeenteraad een amendement aangenomen. Doel van het voorstel is af te tasten of het college het amendement goed geinterpreteerd heeft.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

 

Raadsvoorstel GM2017-023430
Presentatie
20.00 7. Proces ontwikkeling sportvisie

In de Leefkamer van 21 februari 2017 is aangegeven dat behoefte is aan een nieuwe sportvisie. Met deze presentatie start de beeldvormingsfase en wordt de raad input gevraagd.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.00 8. Pilot Jeugdraad op basis van 'adviesvangers'

Jongeren in Geldrop-Mierlo geven aan te willen werken met een vaste kern die per onderwerp geinteresseerde jongeren verzamelen om samen tot een advies voor de gemeenteraad te komen. De methode 'adviesvangers' sluit hierbij aan. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze pilot voor één jaar, waarna evaluatie zal plaatsvinden.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-016075
21.30 9. Implementatieplan Vertrouwensexperiment

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Implementatieplan Vertrouwensexperiment, de uitvoering ervan per 1 januari 2018 en met de dekking van komsten voor twee coaches.

Het voorstel wordt met een filmpje van 3 min. toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-021989
22.00 10. Procesvoorstel herijking subsidiebeleid Geldrop-Mierlo 2017

In het procesvoorstel wordt de lijn uitgezet waarin het subsidiebeleid zich de komende jaren zal ontwikkelen. De inhoudelijke behandeling vindt in een later stadium plaats.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-015324
22.15 11. Begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet

Door het Dagelijks Bestuur  van Senzer is een begrotingswijziging vastgesteld. Deze wordt de raad voorgelegd zodat die een zienswijze naar voren kan brengen. Daarnaast dient de raad een besluit te nemen over de dekking hiervan. Nu de begrotingswijziging de uitvoering van de Participatieweg betreft en de middelen voor uitvoering als subsidie worden verstrekt, is een aanvullende subsidieverlening voor het kalenderjaar 2017 noodzakelijk.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-023931
22.30 12. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

13. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 12 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous