Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 8 oktober 2019

Datum: 08-10-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 8 oktober 2019

Datum: 08-10-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

* De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 3 september 2019
Verslag Commissie Samenleving van 3 september 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45* 5. Zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 Senzer

Geldrop-Mierlo maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Atlant-De Peel (Senzer). De GR voert namens de gemeenten de participatiewet uit. Financiering vindt plaats met het zgn. BUIGbudget. De rijksoverheid heeft begin 2019 het BUIGbudget sterk verlaagd: bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen van € 6,3 miljoen in 2020 tot € 7,3 miljoen in 2023. Daarom heeft Senzer een herziene meerjarenbegroting 2020-2023 opgesteld. De gemeentebesturen van de GR is gevraagd een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting. Bijgaand stuk betreft de zienswijze namens het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo. Na ontvangst van de zienswijzen stelt het AB Senzer de begroting vast op 30 oktober 2019 en wordt de begroting aan het provinciaal bestuur voorgelegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-046616
20.15 6. Voortzetting Platform TV

In de eerste helft van het jaar 2019 is Platform TV geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie van Platform TV zijn met de gemeenteraad gedeeld waarbij is voorgesteld om de subsidiëring van Platform TV voort te zetten. Naar aanleiding van dit voorstel, heeft de gemeenteraad -via het amendement GM2019-004879- de opdracht aan het college van B&W verstrekt op zoek te gaan naar een goedkopere oplossing. Hier is uitvoering aan gegeven en in bijgevoegd raadsvoorstel leest u de uitkomsten.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 

Raadsvoorstel GM2019-044523
Algemeen
20.30 7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 8 oktober 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous