Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 6 oktober 2020

Datum: 06-10-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 6 oktober 2020

Datum: 06-10-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: W Geboers

Agenda

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Samenleving van 1 september 2020
Verslag Commissie Samenleving 1 september 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD)
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Oordeelsvorming
19.45 5. Vaststellen Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst

Het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst is afgelopen maanden samen met de bewoners uit de wijk vormgegeven. De raad wordt verzocht het plan vast te stellen en de financiële consequenties bij de begrotingsbehandeling mee te nemen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-029576
20.15 6. Onderzoek naar community platformen

Sinds 2016 wordt uitvoering gegeven aan OnsPlatform.tv, een community platform waar inwoners en organisaties kosteloos een eigen community kunnen aanmaken en beheren. In 2019 is het huidige digitale platform OnsPlatform.tv geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een geamendeerd raadsbesluit.

Naar aanleiding van het 3e beslispunt is vanaf maart 2020 een onderzoek uitgevoerd, gericht op de beste oplossing voor community-building in Geldrop-Mierlo. In dit raadsvoorstel leest u over het onderzoek en de uitkomsten daarvan.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM 2020-010419
20.45 7. Startlocatie ZLM Tour in Mierlo 2021

De organisatie Libema Procycling heeft ons benaderd om deel te nemen aan de ZLM Tour van 2021. De ZLM Tour is een wielerrond van formaat en wordt door veel internationale topwielrenners gezien als laatste voorbereiding op de Tour de France. De komst van de ZLM Tour is een unieke kans om een groots eenmalig sportevenement aan te bieden aan onze eigen inwoners.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-006490
21.05 8. Zienswijze toekomst RHCe

Bestuurscommissie RHCe stuurt aan het algemeen bestuur MRE een brief over de toekomst van het RHCe. De aangesloten gemeenten kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbrief.

Het voorstel is een zienswijze in te dienen betreffende de inbedding van het RHCe in de MRE.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-018548
Algemeen
21.20 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 6 oktober 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous