Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 28 mei 2019

Datum: 28-05-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 28 mei 2019

Datum: 28-05-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

*de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 23 april 2018
Verslag Commissie Samenleving van 23 april 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Vaststellen Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid

De kerk die in maart 2010 onttrokken is aan de eredienst leidde tot een toenemende verloedering in de wijk en de herhuisvesting van de Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) raakte in een impasse. Voor de (voormalige) Klankbordgroep Omgeving Sint Jozefkerk was dit aanleiding om een enquête in de wijk uit te zetten en de resultaten ervan te presenteren aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft de raad op 6 november 2017 een motie aangenomen, waarin het college is opgeroepen, met een uit de wijk samengestelde werkgroep onder leiding van een onafhankelijk begeleider, te komen tot een analyse van problemen en het formuleren van gemeenschappelijke oplossingen met erkenning van de verschillende posities en belangen. Samen met vertegenwoordigers uit de wijk is in het afgelopen half jaar een wijkontwikkelingsplan opgesteld, dat nu ter vaststelling wordt voorgelegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-038371
20.45 6. Scenariokeuze de Smelen

Voortgezette behandeling.

Door Laco is als gevolg van een participatieproces een vlekkenplan voor de toekomst van de Smelen opgesteld. De raad heeft gevraagd om naast dit vlekkenplan een tweetal andere scenario's te laten onderzoeken. De keuze voor één van de scenario's of het vlekkenplan ligt nu voor.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**

Raadsvoorstel GM2017-033052 Scenariokeuze De Smelen
21.45 7. ZIenswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2020 en meerjarenbegroting Senzer

Geldrop-Mierlo maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Atlant- De Peel (Senzer). De GR voert namens de gemeenten de participatiewet uit. Jaarlijks presenteert Senzer een ondernemingsplan en meerjarenbegroting. Op deze stukken kan de betreffende gemeente een zienswijze geven. Het voorliggende stuk betreft de zienswijze op het ondernemingsplan 2020 en de meerjarenbegroting. Centraal in de zienswijze staat de financiële problematiek waar Senzer mee geconfronteerd wordt nu rijksbijdrage participatiewet (het BUIGbudget) in 2019 en verder substantieel is verlaagd. De zienswijzen van de verschillende gemeenten zijn input voor het op te stellen definitieve ondernemingsplan en de meerjarenbegroting van Senzer.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-017834
22.15 8. Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 GR Plus Team

Door de nu opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 kan het Plus Team doorgaan met het ondersteunen van onze inwoners. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de inzet en de (financiële) resultaten van het jaar 2018. 

Doel behandeling: kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en positief te reageren op de meerjarenbegroting 2020-2023.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-018189
22.30 9. Voorstel tot het verzelfstandigen van de weekmarkten in Geldrop en Mierlo

De stichting Markten Geldrop-Mierlo wil de organisatie en het beheer van de weekmarkten in Geldrop en Mierlo overnemen van de gemeente.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-031201
22.45 10. Evaluatie Platform TV + Memorie van Toelichting

Voortgezette behandeling.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 2019-004879 Evaluatie OnsPlatformTV in de commissie Samenleving van 23 april is door enkele fracties gevraagd om aanvullende informatie. Deze vindt u in de hier voorliggende Memorie van Toelichting.

Inwoners kunnen gebruik maken spreekrecht. **

Raadsvoorstel GM2019-004879.
Memorie van toelichting OnsPlatformTV
Algemeen
23.00 11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 28 mei 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous