Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 26 mei 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 26 mei 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Datum: 26-05-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving van 7 januari 2020
Verslag Commissie Samenleving 7 januari 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Oordeelsvorming
19.45 5. Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer

Op basis van de GR Atlant de Peel heeft de gemeenteraad jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en de begroting van Senzer. De zienswijze wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vanwege de onvoorziene consequenties van de corona crisis wordt in de bijgaande  concept-zienswijze voorgesteld, de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Daarnaast wordt op voorhand gevraagd:

  • aandacht en of uitvoering te geven aan de in de zienswijze naar voren gebrachte punten;
  • na te gaan op welke wijze de dienstverlening van Senzer in evenwicht gebracht kan worden met de beschikbare financiële middelen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-009661
20.30 6. Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden - Een visie en strategie voor het Sociaal Domein

In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de visie 'Persoonlijk en Dichtbij' vastgesteld. Op basis van deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaande en nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. De vorming van de 'toegang' door middel van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf jaar later, hebben wij de concept visie door middel van een interactief proces met partners en inwoners herijkt. Ook is aan de visie, een strategie verbonden.

Deze nota is in de themabijeenkomst van 17 februari 2020 gepresenteerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-054801.
21.15 7. Begroting 5 Gemeenschappelijke regelingen

De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen, (ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het kader van de afstemming van hun planning&controlcyclus afspraken gemaakt over het gelijktijdig bij de gemeenten aanleveren van hun concept begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één vergadering kunnen behandelen en hun eventuele zienswijzen vast kunnen stellen.

De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun concept begroting ook ingediend.

De conceptbegrotingen worden in de vakcommissies behandeld. In de commissie Samenleving komt de concept begroting van de GGD aan de orde.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-006711
21.45 8. Jaarrekening 2019, Meerjarenbegroting 2021-2024, Eerste begrotingswijziging 2020 GR PlusTeam

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2019, de eerste begrotingswijziging 2020 en positief te reageren op de meerjarenbegroting 2021-2024.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-08891
Algemeen
22.15 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 26 mei 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous