Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 23 april 2019

Datum: 23-04-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 23 april 2019

Datum: 23-04-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

* de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslagen commissie Samenleving 18 en 19 maart 2019
verslagen commissie Samenleven van 18 en 19 maart 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 5. Presentatie GGD inzake huidige situatie en ontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel

De directeur van de GGD geeft een presentatie waarna een algemene gedachtewisseling over ontwikkelingen.

Doel agendapunt: de raad meer inzicht geven in huidige situatie en ontwikkelingen bij de GGD.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Besluitvorming
20.15 6. Ontwerpbegrotingen 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD Brabant-Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (4GR) en Dienst Dommelvallei

De betroting voor GGD Brabant-Zuidoost komt aan de orde.

Er wordt voorsteld:

  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de GGD Brabant-Zuidoost en bijgaande zienswijze in te dienen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-014241
20.30 7. Evaluatie Platform TV

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te lagen hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht,

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-004879
Presentatie
21.15 8. Presentatie gebiedsregisseurs

De gebiedsregisseurs hebben afgelopen half jaar gewerkt aan een nieuwe missie en visie. Dit heeft geresulteerd in duidelijke kaders waarbinnen zij werken en een lichte verschuiving van taken. Zij zullen d.m.v. een interactieve presentatie de raad kennis laten nemen van hun werkzaamheden en de eerdergenoemde verschuivingen zodat bekend is waarvoor zij de gebiedsregisseurs kunnen benaderen en waarin ze elkaar kunnen ondersteunen.

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.45 9. Presentatie cultuurverkenner

In het door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurbeleidsplan Geldrop-Mierlo 2018-2021 "De kracht van cultuur, leren, beleven en samen doen"is de aanstelling van een cultuurverkenner opgenomen. Eind vorig jaar is deze aangesteld bij Stichting Kunstkwartier. De cultuurverkenner geeft informatie over de tot nu toe uitgevoerde verkenning en toelichting op het werkplan.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.15 10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 23 april 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous