Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 19 maart 2019

Datum: 19-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 19 maart 2019

Datum: 19-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: W Geboers

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Samenleving 12 februari 2019
Verslag Commissie Samenleving van 12 februari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.40 5. Proces wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

De commissie wordt aan de hand van een presentatie meegenomen in het tot nu toe doorlopen proces en de vervolgstappen, die nog ondernomen moeten worden om te komen tot een wijkontwikkelingsplan, worden toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20.10 6. Presentatie buurtsportcoaches

Tijdens de behandeling van de Sportvisie is voorgesteld om de nieuwe aanbieder van Buurtsportcoaches een presentatie te laten geven over hun activiteiten.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20.40 7. Visie en strategie sociaal domein

De commissie en de adviesraden worden geïnformeerd over de stappen die zijn gezet en over waar wij nu in het proces staan. Daarna worden de kernwaarden en de reacties daarop besproken.

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.10 8. Presentatie Participatiewet en indicatiestelling Beschut Werk

Op verzoek van de commissie wordt informatie gegeven over de Participatiewet, de toedeling van het BUIG budget en het Beschut Werk in de regio. Er worden twee inleidingen gegeven: een toelichting op de Participatiewet en de criteria op basis waarvan het landelijke BUIG budget over de gemeenten wordt verdeeld en een over de achtergronden van de indicatiestelling voor Beschutte Werkplekken.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
22.10 9. Vaststelling herziene Zienswijze kaderbrief 2020 Senzer

Voortgezette behandeling van de zienswijze, zoals die in de vergadering van 12 februari is besproken.

** Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-006944
22.30 10. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van de invoering van het abonnementstarief. De verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-006630
Algemeen
22.45 11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous