Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 5 oktober 2020

Datum: 05-10-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 5 oktober 2020

Datum: 05-10-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 31 augustus 2020
Verslag Commissie Ruimte 31 augustus 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure)
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Oordeelsvorming
19.45 5. Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en windmolens

Bijgaande beleidsvisie voorziet in een afwegingskader waarop initiatieven voor zonneparken en windmolens getoetst kunnen worden. Het gaat in op waar en vervolgens hoe zonneparken en/of windmolens toegestaan kunnen worden binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. De beleidsvisie voorziet in het openstellen van een eerste tranche van 30 ha. Voor het indienen van initiatieven voor zonneparken.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-017382
20.15 6. Aanvullen lijst van categorieën vvgb artikel 6.5, lid 3 Besluit Omgevingsrecht

Het raadsvoorstel beoogt het omgevingsvergunningstraject te versnellen ten behoeve van haalbaarheid aanleg zonnepark omgeving Heiderschoor/Broekstraat. Voorstel kent samenhang met de eveneens geagendeerde beleidsvisie ‘Zon en wind’.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-018039
20.45 7. Implementatie Omgevingswet: invoeringsstrategie en planning

Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De wijze waarop de gemeente zich voorbereid op de Omgevingswet, is afhankelijk van de ambities en de daarbij behorende invoeringsstrategie. De invoeringsstrategie en planning zijn op 25 mei besproken in de Commissie Ruimte, waarbij is verzocht om een nadere toelichting en tweede behandeling in de Commissie Ruimte. De gevraagde toelichting en geactualiseerde planning zijn in en bij dit voorstel opgenomen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

Raadsvoorstel GM2020-018075
Beeldvorming
21.15 8. Evaluatie REnescience

De commissie Ruimte heeft de wethouder afval verzocht om een evaluatie van het project REnescience. Cure heeft een inhoudelijke evaluatie, waaruit het besluit om te stoppen met REnescience blijkt. Daarnaast heeft de raad aangegeven ook een procesmatige evaluatie te wensen. Met bijgaande documenten kan de commissie zowel inhoudelijk als procesmatig het traject evalueren.

Evaluatie REnescience
Oordeelsvorming
22.00 9. Visie op de supermarktstructuur 2020

Er is een toezegging gedaan om de visie op de supermarktstructuur te herzien naar aanleiding van een motie op 7 oktober 2019. Deze nieuwe visie op de supermarktstructuur ligt nu voor.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-017707
Algemeen
22.30

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag  5 oktober 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous