Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 31 augustus 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 31 augustus 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Datum: 31-08-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslagen Commissie Ruimte van 25 mei en 2 juni 2020
verslag Commissie Ruimte 25 mei 2020
Verslag Commissie Ruimte 2 juni 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
  • mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).
Oordeelsvorming
19.45 5. Bestemmingsplan 'Overakker 6 Mierlo'

Het ontwerpbestemmingsplan Overakker 6 Mierlo, maakt het mogelijk om op het perceel Overakker 6 een extra woning toe te voegen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-056464
20.00 6. Vaststellen Regionaal streefbeeld landelijk gebied

In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven aangegeven gezamenlijk werk te willen maken van de transitie van het landelijk gebied. Dit streefbeeld is een concretisering van deze opgave.

Doel van de behandeling is het regionaal streefbeeld als gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor alle MRE-gemeenten vast te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-09287
Beeldvorming
20.15 7. Regionale Energiestrategie (RES): standpunt innemen over concept-RES

Deze concept-RES wordt, zoals in de startnotitie afgesproken is, niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tijdens deze commissie kan u echter wel uw input geven op de concept-RES. Bij de vaststelling van de concept-RES door het college van B&W zal uw input tijdens deze commissie nadrukkelijk meegenomen worden. De definitieve RES wordt wel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit zal in de eerste helft van 2021 gebeuren.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2020-010219
Algemeen
21.00 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag  31 augustus 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous