Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 2 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 2 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad

Datum: 02-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).
Oordeelsvorming
19.45 4. Evaluatie starterslening en actualisatie verordening en beleidsregel starterslening 2020

De raad heeft op 1 oktober 2018 (GM2018-018052) de aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze van SVn goedgekeurd. Zij heeft echter wel kanttekeningen geplaatst bij de wijziging van de werkwijze. In het geamendeerde raadsbesluit vraagt de raad om een evaluatie van de starterslening na één jaar, met betrekking tot de mogelijke nadelige gevolgen voor de gemeente naar aanleiding van de verminderde regie. Ter kennisname wordt aan de raad deze evaluatie als bijlage van dit raadsvoorstel aangeboden. Gelijktijdig met de toegezegde Evaluatie Starterslening 2018 en 2019, bieden we u een aangepaste verordening Starterslening van 2020 ter vaststelling aan, waarin een drietal zaken zijn aangepast ten opzichte van de Verordening Starterslening 2018.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-009420
20.05 5. Eigendomsoverdracht molens

Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is vernoemd, is de gemeente voornemens het eigendom van de standerdmolen in Mierlo en de korenbelt molen in Geldrop over te dragen aan een molenstichting. Hiervoor is de “Molenstichting Geldrop-Mierlo” opgericht.

Bij instemming van dit voorstel kan er worden overgegaan tot het overdragen van het eigendom van de molens aan de stichting door middel van het vestigen van een opstalrecht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-032518
20.15 6. Ontwerpbegroting Cure Afvalbeheer

Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting toegestuurd. De raad kan daarop zienswijzen indienen waarna het Algemeen Bestuur van Cure de begroting vaststelt.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-010747
Beeldvorming
20.45 7. Rapport Rekenkamercommissie ODZOB 2020

De Rekenkamercommissie heeft, gezamenlijk met een aantal andere Rekenkamercommissies, de doelen, taken, de kosten en doelmatig- en doeltreffendheid van de ODZOB als uitvoeringsdienst onderzocht.

Het doel van het onderzoek is de gemeenteraad inzicht te geven in onder meer de doeltreffend- en doelmatigheid van de ODZOB, de sturing en governance, de toekomstige opgaven en richtingen van verbetering aan te wijzen.

Rapport Rekenkamercommissie ODZOB 2020
21.30 8. REnescience en Taskforce Cure

Op verzoek van D66 vindt er een politieke discussie plaats over de toekomst van de afvalinzameling en -verwerking in Geldrop-Mierlo, de opdracht en kosten van Taskforce Cure en het besluit tot stoppen van het project REnescience.

Aanleiding is de brief van het Algemeen Bestuur Cure aan de gemeenteraad, ongedateerd, doorgestuurd door de griffie op 13 februari 2020 en de Art. 38 RvO vragen van D66 naar aanleiding van deze brief.

Algemeen
22.15 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 2 juni 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous