Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 2 december 2019

Datum: 02-12-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 2 december 2019

Datum: 02-12-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Ruimte van 14 oktober 2019
Besluitenlijst commissie Ruimte 14 oktober 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 5. Herinrichting Mierloseweg

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt de commissie meegenomen in het ontwerp van de herinrichting Mierloseweg. Het betreft het gedeelte van de weg tussen de kruising Mierloseweg-Peijnenburgweg en de kruising Mierloseweg-Nuenenseweg. De commissie wordt meegenomen in de gedachtegang achter het ontwerp, de wijze waarop de verdere procedure verloopt en hoe het project uitgevoerd zal worden. Tegelijkertijd loopt de officiële inspraakperiode voor de betrokken burgers. Er is ruimte om verdiepingsvragen te stellen en aandachtspunten mee te geven over het ontwerp, de procedure of de uitvoering.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.30 6. Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023

In 2016 trad in de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven de urgentieverordening in werking. Deze verordening biedt een vangnet voor mensen in schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De verordening heeft een looptijd van 2016 tot 2020. Om daarna ook urgentie te kunnen verlenen is het nodig dat alle 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven voor 1-1-2020 een nieuwe verordening vaststellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-050014
20.45 7. Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Het college kan met een omgevingsvergunning toestaan dat een project afwijkt van het bestemmingsplan. In sommige gevallen kan dit met de reguliere procedure (bij 'kruimelgevallen' of in het geval van een binnenplanse afwijking). In andere gevallen moet dit met de uitgebreide procedure (Wabo-projectbesluit). In beginsel kan het college alleen een Wabo-projectbesluit nemen nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven. De raad kan echter categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

In 2010 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besloten om alle gevallen (waarvoor geen binnenplanse afwijking of kruimtelgevallenregeling mogelijk is) aan te wijzen als algemene categorie waarvoor géén verklaring van geen bedenkingen nodig is. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat concrete categorieën moeten worden aangewezen. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met een raadsvoorstel over het aanwijzen van concrete categorieën, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-052827
Raadsvoorstel GM2019-031556
21.15 8. Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 3.0

De gemeenteraad heeft het college verzocht om te komen met een aanvullende visie voor het centrum van Geldrop. Deze visie geeft een beeld voor de lange termijn zonder dat de korte termijn deze in de weg staat.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Algemeen
9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 2 december 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous