Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 16 maart 2020

Datum: 16-03-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 16 maart 2020

Datum: 16-03-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Ruimte 10 februari 2020
Verslag commissie Ruimte 10 februari 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen portefeuilehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure).
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).
Oordeelsvorming
19.45 5. Afwijzen extra standplaats woonwagenlocatie Rielseheideweg

Het afwijzen van het verzoek om een extra standplaats (aan te merken als een verzoek om een herziening bestemmingsplan) is gelet op de inhoud van het in 2018 vastgestelde bestemmingsplan 'Woonwagenlocatie Rielseheideweg' een bevoegdheid van de raad.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-041471
20.00 6. Herziening Bomenverordening

De bomenverordening is geüpdatet. De raad is middels een presentatie geïnformeerd over het groenbeleid in de thema-avond op 17 februari 2020.

Raadsvoorstel GM2019-045404
20.20 7. Woonvisie 2020-2028

De Woonvisie 2020-2028 is reeds op 14 oktober 2019 in de commissie Ruimte ter oordeelvorming aangeboden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 oktober 2019. Tijdens de raadsvergadering is de woonvisie aangehouden vanwege het feit dat de vertegenwoordiging van de huurdersbelangen van Geldrop-Mierlo kenbaar heeft gemaakt, twijfels te hebben omtrent de juistheid van de gebruikte CBS cijfers in de Woonvisie. De raad heeft het college verzocht om een onderzoek naar de cijfers te starten. Het onderzoek is reeds uitgevoerd en de resultaten en conclusie zijn in de Memorie van Toelichting op het raadsvoorstel opgenomen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-030548
20.45 8. Invoeringsstrategie Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet brengt nieuwe instrumenten met zich mee en een andere manier van werken. De wijze waarop de gemeente zich voorbereid op de Omgevingswet, is afhankelijk van de ambities die de gemeente in dit verband heeft. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn vier invoeringsstrategieën ontwikkeld. Door één of een combinatie van deze strategieën te kiezen en daarmee de gewenste veranderopgave te bepalen, geeft de raad richting aan de implementatie Omgevingswet in Geldrop-Mierlo. De geadviseerde invoeringsstrategie is op 13 januari tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de raad. De raad heeft daarbij aangegeven een besluit te willen nemen over de invoeringsstrategie en nader geïnformeerd te willen worden over de planning op hoofdlijnen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-033120
Beeldvorming
21.15 9. REnescience en Taskforce Cure

Op verzoek van D66 vindt er een politieke discussie plaats over de toekomst van de afvalinzameling en -verwerking in Geldrop-Mierlo, de opdracht en kosten van Taskforce Cure en het besluit tot stoppen van het project REnescience.

Aanleiding is de brief van het Algemeen Bestuur Cure aan de gemeenteraad, ongedateerd, doorgestuurd door de griffie op 13 februari 2020 en de Art. 38 RvO vragen van D66 naar aanleiding van deze brief.

Algemeen
22.00 10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 16 maart 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous