Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 14 oktober 2019

Datum: 14-10-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 14 oktober 2019

Datum: 14-10-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

* De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 27 mei 2019
Verslag Commissie Ruimte 27 mei 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45* 5. Speelruimteplan

Een update van het huidige speelruimteplan. De samenstelling van de wijken en de behoefte om te spelen is veranderd.
Doel: het vaststellen van het nieuwe speelruimteplan.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-046081
20.30 6. Bezwaarschriften aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten

Er zijn diverse bezwaren ingediend tegen de bestendiging door de gemeenteraad van
het besluit van het college tot het (voorlopig) vestigen van een voorkeursrecht op diverse percelen in Mierlo.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM 2019-009612
20.45 7. Visie op wonen (SGE)

De samenwerking tussen de negen SGE gemeenten op het terrein van wonen heeft in
oktober 2017 geresulteerd in het ‘Afsprakenkader Wonen 2017, Aantrekkelijke
woonmilieus in Stedelijk Gebied Eindhoven’. Deze notitie heeft de raad eind 2017 vastgesteld. Hierin is onder andere afgesproken samen toe te werken naar een regionale visie op wonen. Deze afspraak is vervolgens ook opgenomen in de Samenwerkingsagenda 2018-2025. De Visie op Wonen vormt een visionair kader voor
wonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Gemeenten werken hier enerzijds samen als ware zij één gemeente, maar vervullen anderzijds daarbij hun eigen rol en geven actief
verder invulling aan de visie op lokaal niveau.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-018716
21.00 8. Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028

De diverse ontwikkelingen op economisch, sociaal en demografisch gebied en de
aangescherpte ambities van onze gemeente, maken dat de woningmarkt en onze
behoeften in relatie tot wonen de afgelopen jaren zijn veranderd en nog verder zullen
gaan veranderen. Om die reden voldoet onze huidige woonvisie niet meer en dient deze
te worden herijkt. Voor u ligt de Woonvisie 2020-2028 welke als opvolger dient van de
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 en het addendum daarop uit 2016.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-030548
21.30 9. Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023

In de commissie kunnen technische vragen gesteld worden en kan een eerste debat
gevoerd worden over de programma’s Economie en vastgoed (2), Bereikbaarheid en
verkeer (9) en Bouwen en wonen (10) en over de paragrafen Onderhoud
kapitaalgoederen en Grondbeleid.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 14 oktober 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous