Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019

Datum: 27-05-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019

Datum: 27-05-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: W Geboers

Agenda

*de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Jeugd en Duurzaamheid van 24 april 2019
Verslag Commissie Jeugd en Duurzaamheid van 24 april 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Ontwerp-begrotingswijziging Cure 2019

De ontwikkelingen op de afvalmarkt maken het noodzakelijk om de begroting van Cure en daarmee ook die van de gemeente aan te passen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-019580
20.15 6. Ontwerpbegroting 2020 Cure

In de Gemeenschappelijke regeling Cure is opgenomen dat het bestuur van Cure de raad in de gelegenheid stelt zijn zienswijze over de jaarlijkse ontwerpbegroting te geven.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-017890
20.45 7. Aanbesteding productie-installatie groengas en deelname in een vennootschap door Cure

Eerder is door Cure toegezegd dat de raden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen te geven over de voorwaarden waaronder de bouw en exploitatie van een productie-installatie voor groengas gegund kan worden. Ook wordt zienswijze gevraagd over de toetreding van Cure tot een vennootschap dat nodig is om de SDE-subsidie veilig te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-017892
21.45 8. Startnotitie Regionale Energiestrategie

Onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. De RES is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. In een startnotitie hebben we samen met de andere gemeenten in onze regio, waterschappen en de provincie aangegeven hoe we deze RES gaan opstellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-037456
Beeldvorming
22.15 9. Nota Dierenwelzijn

In het Kernakkoord raadsperiode 2018-2022 "Krachten bundelen voor verandering" is opgenomen dat er in onze gemeente op het gebied van dierenwelzijn een actief beleid gevoerd wordt waarvoor zowel ambtelijke als bestuurlijke aandacht is. Om invulling te geven aan dit bestuurlijk uitgangspunt is de concept nota Dierenwelzijn opgesteld. Dit concept moet gezien worden als een praatstuk. Aan de commissieleden wordt onder andere gevraagd om de prioriteiten aan te geven.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Nota Dierenwelzijn
Algemeen
23.00 10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 27 mei 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous