Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 11 februari 2019

Datum: 11-02-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Jeugd en Duurzaamheid 11 februari 2019

Datum: 11-02-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: W Geboers

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Jeugd en Duurzaamheid van 7 januari 2019
Verslag Commissie Jeugd en Duurzaamheid van 7 januari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Rapport "Wat maakt Geldrop-Mierlo (nog) aantrekkelijker voor jongeren"

In de afgelopen periode heeft de jongerenraad zich gebogen over de vraag "hoe maken we onze gemeente aantrekkelijker voor jongeren?" De jongerenraad licht het rapport, dat ze hierover hebben opgesteld, toe.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.15 6. Actualisering monumentenbeleid Geldrop-Mierlo

In de afgelopen jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest (bijv. Erfgoedwet en wijziging vergunningvrij bouwen) die ervoor zorgen dat actualisering van het monumentenbeleid en daarmee samenhangend actualisering van de bestaande bijdage- en subsidiemogelijkheden voor monumenten en het beschermde dorpsgezicht gewenst is.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-015787.
20.30 7. Verplaatsbaar multifunctioneel podium Mierlo

Bij de start van de herinrichtingsplannen heeft de raad het college opgedragen te onderzoeken of een kiosk zou passen in deze plannen. Na uitgebreid overleg met veel vertegenwoordigers uit de gemeenschap ligt er nu een voorstel waarin de kiosk vervangen wordt door een verplaatsbaar multifunctioneel podium.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-002295
21.15 8. Stimuleren duurzaam verbouwen

De gemeenteraad heeft op 10 juli 2017 een motie aangehouden over legeskorting bij duurzaam bouwen in afwachting van een voorstel. In de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 is een bedrag van € 100.000,-- jaarlijks opgenomen voor een regeling om duurzaam bouwen te stimuleren. Voorgesteld is om te kiezen voor een subsidie bij duurzaam (ver)bouwen en niet voor een korting op de leges. Het college heeft besloten dat de subsidie uitsluitend voor het verduurzamen van bestaande bouw gaat zijn. Ze heeft de regeling uitgewerkt in een beleidsregel "Subsidie verduurzamen bestaande bouw Geldrop-Mierlo 2019"

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-008581
Algemeen
22.00 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 11 februari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous