Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 3 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 3 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad

Datum: 03-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie Algemene Zaken van 3 december 2019
Verslag Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio)
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillhouder(s)
Oordeelsvorming
19.50 5. Begrotingen 5 Gemeenschappelijke regelingen

De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen, (ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het kader van de afstemming van hun planning&control cyclus afspraken gemaakt over het gelijktijdig bij de gemeenten aanleveren van hun concept begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één vergadering kunnen behandelen en hun eventuele zienswijzen vast kunnen stellen.

De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun concept begroting ook ingediend.

De conceptbegrotingen worden in de vakcommissies behandeld. In de commissie Algemene Zaken komen de concept begrotingen van de VRBZO + MvT, de MRE en de Dienst Dommelvallei aan de orde.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Ontwerpbegroting GR'en
20.20 6. 1e Tussentijdse rapportage 2020

De 1e tussentijdse rapportage 2020 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2020. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-009702
21.20 7. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Het ministerie van BZK heeft de verschillende bestaande regelingen voor politieke ambtsdragers gemoderniseerd en geharmoniseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de ministeriële Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Deze zijn per 1 januari 2019 van kracht geworden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft, als gevolg van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de ministeriële Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, een nieuwe modelverordening opgesteld. Deze modelverordening vormt de basis voor de nieuwe Verordening rechtspositie raads- en commissieleden van de gemeente Geldrop-Mierlo 2019

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-005595.
22.05 8. Verordening op de rekenkamercommissie

De verordening op de rekenkamercommissie, door de raad vastgesteld op 25 november 2013, wordt geactualiseerd.

De Rekenkamercommissie heeft de bestaande verordening kritisch bekeken, besproken met de auditcommissie en datheeft geleid tot het nu voorliggende concept.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2020-010772
Beeldvorming
22.15 9. Activiteiten/projecten die via begroting zijn vastgesteld

Op verzoek van D66 wordt gesproken over de Raadsinformatiebrief en de lijst die bij de brief is gevoegd. Het gaat daarbij met name over de status van de lijst, de keuzes, die door het college zijn gemaakt en duidelijkheid over de rol van de raad nadat inspraak heeft plaatsgevonden.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2019-057769.
Algemeen
23.00 10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 3 juni 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
03-06-2020 Commissie Algemene Zaken 3 juni 2020
02-06-2020 Commissie Ruimte 2 juni 2020
26-05-2020 Commissie Samenleving 26 mei 2020
25-05-2020 Commissie Ruimte 25 mei 2020
24-03-2020 Commissie Algemene Zaken (19:30 - 23:00)
23-03-2020 Thema-avond 23 maart 2020
17-03-2020 Commissie Samenleving 17 maart 2020
16-03-2020 Commissie Ruimte 16 maart 2020
02-03-2020 Raadsvergadering 2 maart 2020
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous