Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019

Datum: 29-05-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019

Datum: 29-05-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

*de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
Verslag Commissie Algemene Zaken van 30 april 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. 1e Tussentijdse rapportage 2019

Voor wordt gesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A, B en het kredietoverzicht en de bijbehorende 11e begrotingswijziging 2019, die alleen betrekking heeft op het boekjaar 2019, vast te stellen. Verder om de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van het reconstructiekrediet Rijbaan Santheuvel, conform de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie, voor 50% ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen te brengen waarbij dit voorgefinancierd wordt vanuit de Algemene Reserve grondexploitaties.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-019946
Beeldvorming
20.30 6. Raadsinformatiebrief Planning & Controlcyclus 2019

Onlangs is er in de Auditcommissie gesproken over de planning- en controlcyclus. De uitkomsten ervan zijn verwerkt in deze raadsinformatiebrief. Ingegaan wordt op de onderdelen van de planning- en controlecuclus en de planning van het bestuurlijke traject in 2019.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsinformatiebrief GM2019-019935
21.00 7. Evaluatie vergaderstructuur, werkwijze raad

Op 2 juli 2018 heeft de raad besloten met ingang van 1 september 2018 te gaan werken met 4 adviescommissies, een auditcommissie als permanente adviescommissie van de raad in te stellen en de komende periode nadrukkelijker te gaan werken met het BOB model. Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo dienovereenkomstig aan te passen en een Verordening op de raadscommissies gemeente Geldrop-Mierlo 2018 vast te stellen. Verder is besloten de nieuwe werkwijze na 1 jaar te evalueren.

 Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.30 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 29 mei 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous