Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019

Datum: 18-06-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019

Datum: 18-06-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie Algemene Zaken van 29 mei 2019
Verslag Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Informatiebeveiliging en privacy

Ter bespreking het onderzoeksrapport dat in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie is uitgebracht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20190529 Rapport IBP Geldrop-Mierlo
Oordeelsvorming
20.15 6. Kadernota 2020-2023

De Kadernota is een eerste voorbereiding op de volgende begroting. Uit deze Kadernota blijkt, dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden om de meerjarenbegroting 2020-2023 structureel sluitend vast te kunnen stellen. Er wordt voorgesteld de indexcijfers voor de Meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen en te verwerken in de primaire begroting 2020-2023. In de primaire begroting 2020-2023 de vraag naar middelen, inclusief de onderwerpen van het project "Meer men minder"en de structurele effecten uit de Jaarrekening 2018, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Kadernota, te verwerken. En kennis te nemen van mogelijke dekkingsmaatregelen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Kadernota.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 

Raadsvoorstel GM2019-019944
21.00 7. Jaarstukken 2018

Het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, dienen vóór 15 juli aangeboden te worden aan de provincie.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-018079
Algemeen
22.00 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 18 juni 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous