Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken

Datum: 18-09-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken

Datum: 18-09-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene Kamer van 20 juni 2018
Verslag Algemene Kamer van 20 juni 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. 1e bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende 3e begrotingswijziging 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Dienst Dommelvallei biedt de gemeenteraad de mogelijkheid hun zienswijze op de 3e begrotingswijziging te geven.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-000262
20.00 6. Reglement van Orde Raad en Verordening raadscommissies Gemeente Geldrop-Mierlo 2018

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

20.30 7. Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022

Eens in de vier jaar wordt een Regionaal Veiligheidsplan vastgesteld waarin de gezamenlijke strategische veiligheidsthema's van de 38 gemeenten uit de regio worden benoemd. Tijdens deze oordeelvormende sessie kunnen commissieleden hun zienswijzen indienen op het ontwerp van het voorliggende Regionaal Veiligheidsplan. In de raadsvergadering van 1 oktober wordt besloten of en welke zienswijzen ingediend worden.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-020267
Beeldvorming
20.45 8. Prioritering Kadernota Integrale Veiligheid

Het huidige veiligheidsbeleid loopt tot aan het einde van dit jaar. Dit houdt in dat we nu voorbereidingen aan het treffen zijn voor het nieuwe veiligheidsbeleid 2019-2022. Tijdens deze beeldvormende sessie krijgen commissieleden de gelegenheid om een richtinggevende discussie te voeren over de mogelijke prioriteiten van het nieuwe beleid.

Het doel van deze sessie is op basis van de gedeelde informatie te komen tot het prioriteren van enkele veiligheidsthema's. We willen de commissie in een vroegtijdig stadium betrekken bij de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan).

Inwoners kunnen komen luisteren.

21.30 9. Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropool regio

De Stuurgroep Update Metropoolregio legt de bouwstenennotitie nu aan de gemeenteraden voor om hen de gelegenheid te bieden op de inhoud van het stuk te reageren. Deze bevindingen kunnen dan in het subregionale overleg en vervolgens in de regionale bijeenkomst op 31 oktober worden ingebracht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsvoorstel GM2018-005271
Algemeen
22.15 10. Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 18 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous