Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 7 december 2017

Datum: 07-12-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 7 december 2017

Datum: 07-12-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag
Verslag Algemene kamer 1 november 2017
4. Rondje Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Een concept samenwerkingsagenda is bij de deelnemende gemeenten aan de orde geweest. De input vanuit de colleges en de commissies/gemeenteraden (voor onze gemeente 10 oktober en 1 november) is in deze Samenwerkingsagenda verwerkt en wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Het dictum is, met uitzondering van de financiële paragraaf, die voor iedere gemeente anders kan luiden, identiek.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-026798
20.15 6. Handhavingsbeleidsplan "Samen gericht handhaven"

De gemeentelijke handhaving gaat ook de komende beleidsperiode uit van de integrale ketenbenadering. De inzet blijft gericht op samenwerking met onze inwoners, bedrijven en instellingen, het verbeteren en vergroten van onze zichtbaarheid en aanwezigheid, met name in de wijken, en op gepaste momenten snel en effectief doorpakken. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van kleine ergernissen en van ongewenste en ondermijnende ontwikkelingen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017.029270
21.00 7. Nota reserves en voorzieningen 2017

In de financiële verordening van de gemeente Geldrop-Mierlo is bepaald dat eenmaal in de vier jaar een nota Reserves en voorzieningen ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. In de afgelopen periode zijn de bestaande afspraken over reserves en voorzieningen opnieuw tegen het licht gehouden door een hiervoor ingestelde werkgroep, bestaande uit raadsleden van diverse fracties. De bijeenkomst van de werkgroep op 29 augustus heeft geleid tot de voorliggende nota.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-007080
21.30 8. Financiële verordening 2017

Vanwege de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de financiële verordening aangepast worden. Op basis van opmerkingen in de Algemene Kamer en van een financiële werkgroep is de concept verordening op onderdelen aangepast. Nu ligt de definitieve verordening voor.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM 2017-009809.
22.00 9. Belastingverordeningen 2018 en ROEB-lijst 2018

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-014622
Algemeen
22.30 10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op donderdag 7 december vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous