Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Algemene Zaken 15 oktober

Datum: 15-10-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Algemene Zaken 15 oktober

Datum: 15-10-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: G van Luijn

Agenda

* De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Algemene Zaken 10 september 2019
Verslag van Commissie Algemene Zaken van 10 september 2019
4, Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45* 5. Zienswijze concept werkprogramma 2020 Metropoolregio

Het DB van de MRE heeft het concept werkprogramma 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 aangeboden met het verzoek om een zienswijze in te dienen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-013481
20.15 6. 2e tussentijdse rapportage 2019

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen in de financiële overzichten bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht en hiertoe vast te stellen de 16e begrotingswijziging van 2019.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-048125
21.15 7. Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023

In de commissie kunnen vragen gesteld worden en kan een eerste debat gevoerd worden
over de programma’s Veiligheid en Handhaving (3), Bestuur en bestuurlijke samenwerking
(4) en Financiën en belastingen (11) over de paragrafen Lokale heffingen,
Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering en Verbonden
partijen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Algemeen
22.45 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 15 oktober 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous