Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 5 februari 2018

Datum: 05-02-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 5 februari 2018

Datum: 05-02-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadskamer van 18 december 2017
Verslag Raadskamer van 18 december 2017
Besluitvorming
19.45 5. Budget beschikbaar stellen voor kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk

Het wandelnetwerk is een recreatief en toeristisch product dat van groot belang is voor ons en de regio. De huidige wandelknooppuntenpanelen zijn verouderd. Daarnaast is er op dit moment geen lokale wandelroutekaart beschikbaar. 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-035141
6. Bestemmingsplan "Mierlo's Welkom"

Vorig jaar al heeft de raad een principe besluit genomen over dit woningbouwplan aan de Hekelstraat/Ellenaar. Conform besluit is een uitgebreid traject met burgerparticipatie opgestart en is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft in het kader van de vaststelling door de gemeenteraad ter inzage gelegen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038454
7. Zienswijze Kaderbrief 2019 Senzer

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van Senzer heeft de raad jaarlijks de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en de begroting. Deze kaderbrief omschrijft de hoofdlijnen voor het beleid in 2019 en is richtinggevend voor het opstellen van het Ondernemingsplan en de Begroting van Senzer voor 2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over deze kaderbrief haar schriftelijke zienswijze te geven.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038251
8. Start ontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

De gemeenteraad heeft middels een motie aangegeven dat er een wijkontwikkelingsplan moet worden opgesteld voor de wijk Braakhuizen-Zuid, samen met de inwoners. Dit proces dient begeleid te worden door een externe partij. De externe partij heeft de leiding over de werkgroep en is verantwoordelijk voor planning, organisatie en voorzitterschap. Er is een projectopdracht opgesteld. Op basis van de opgestelde projectopdracht heeft de externe partij een inschatting gemaakt van de kosten voor de ondersteuning. Na vaststelling door de raad kan er een prijs worden geoffreerd op basis waarvan een opdracht wordt verstrekt aan de externe partij.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038374
9. Moties vreemd aan de orde
10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous