Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)

Datum: 16-12-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)

Datum: 16-12-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 11 november 2019
5. Installatie burgercommissielid N. Westhoff namens DGG
Besluitvorming
6. Evaluatie Jongerenraad 2018-2019

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie Jongerenraad; in te stemmen met de voortzetting van de Jongerenraad en het jaarlijks beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 8.580.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-018970
7. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en verordening Jeugdhulp 2020

Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en de inwerkingtreding van het abonnementstarief. De verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-053880
8. Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo

In 2016 trad in de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven de urgentieverordening in werking. Deze verordening biedt een vangnet voor mensen in schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. De verordening heeft een looptijd van 2016 tot 2020. Om daarna ook urgentie te kunnen verlenen is het nodig dat alle 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven voor 1-1-2020 een nieuwe verordening vaststellen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-050014
9. Aanwijzing categorieën artikel 6,5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Het college kan met een omgevingsvergunning toestaan dat een project afwijkt van het bestemmingsplan. In sommige gevallen kan dit met de reguliere procedure (bij 'kruimelgevallen' of in het geval van een binnenplanse afwijking). In andere gevallen moet dit met de uitgebreide procedure (Wabo-projectbesluit). In beginsel kan het college alleen een Wabo-projectbesluit nemen nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven. De raad kan echter categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. In 2010 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo besloten om alle gevallen (waarvoor geen binnenplanse afwijking of kruimelgevallenregeling mogelijk is) aan te wijzen als algemene categorie waarvoor géén verklaring van geen bedenkingen nodig is. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat concrete categorieën moeten worden aangewezen. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met een raadsvoorstel over het aanwijzen van concrete categorieën, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-052827.
10. Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 3.0

De gemeenteraad heeft het college verzocht om te komen met een aanvullende visie voor het centrum van Geldrop. Deze visie is gepresenteerd met een aantal beslispunten. De visie geeft een beeld voor de lange termijn zonder dat de korte termijn deze in de weg staat.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-031556
11. Belastingverordeningen 2020
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-055618
12. Verandering vergaderstructuur raad

Op 2 juli 2018 heeft de raad o.a. besloten om weer met raadscommissies te gaan werken als voorbereiding op de raadsvergadering en na 1 jaar deze werkwijze te evalueren. De resultaten van de evaluatie leiden tot wijzigingen in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo en in de Verordening op de raadscommissies.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-054872
13. Vertegenwoordiging in het kader van gemeenschappelijke regelingen
Raadsbesluit GM2019 Vertegenwoordiging in het kader van gemeenschappelijke regelingen
14. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
15. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagenda; parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous