Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Algemene kamer 20 juni 2018

Datum: 20-06-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Algemene kamer 20 juni 2018

Datum: 20-06-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.E.J. van Weert
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.00 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Algemene kamer van 16 mei 2018
Besluitenlijst Algemene kamer van 16 mei 2018
4. Ronde Algemeen

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
5. Toelichting door de accountant op het accountantsverslag bij de jaarrekening 2017

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

GM accountantsverslag 2017 - concept 20180601
Reactie college Accountantsverslag 2017 GM
Oordeelsvorming
19.45 6. Jaarverslag en jaarrekening 2017

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-011667
20.45 7. Archiefverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo 2018

Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 zijn gemeenten verplicht een archiefverordening vast te stellen. De vigerende archiefverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo is niet actueel en voldoet slechts gedeeltelijk aan de huidige wettelijke eisen. Met het actualiseren van haar archiefverordening voldoet de gemeente Geldrop-Mierlo weer volledig aan de wettelijke eisen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-013045
21.00 8. Verordening bezwaar- en klachtencommissie en brief Rekenkamercommissie

De raad wordt voorgesteld de Verordening bezwaar- en klachten commissie vast te stellen en de door de raad op 6 juni 2011 vastgestelde Verordening commissie bezwaarschriften alsmede de Verordening Klachtbehandeling gemeente Geldrop-Mierlo 2011 (gewijzigd op 26 augustus 2013) per gelijke datum in te trekken.

 

Naar aanleiding van de eerste behandeling van het raadsvoorstel op 21 februari is de Rekenkamercommissie (RKC) gevraagd een onderzoek te verrichten naar de onafhankelijkheid van de bezwaar- en klachtencommissie. De RKC heeft en kort onderzoek verricht en de resultaten zijn in de bijgevoegde RKC-brief verwerkt. De bestuurlijke reactie door het college van B&W is aan de brief toegevoegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**

Raadsvoorstel GM2018-002583
Brief RKC
21.15 9. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2018

Het doel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Geldrop-Mierlo is bij te dragen aan een aantrekkelijke, leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen. Dit gebeurt onder andere door het stellen van regels en handhaving van deze regels. Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad de APV gemeente Geldrop-Mierlo 2016 vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen maken actualisatie van de geldende verordening noodzakelijk. Er heeft een voorbespreking plaatsgevonden over de concept wijzigingstabel met de fractiespecialisten/fractievoorzitters.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-034884
21.30 10. Voorstel voor een aantal aanpassingen in de werkwijze van de raad

Voorstel van de coalitiepartijen om onder andere met 4 permanente adviescommissies te gaan werken, de vergadercyclus aan te passen en een auditcommissie in te stellen.

Raadsvoorstel GM2018-018464
Algemeen
22.30 11. Vragen

Vragen aan portefeuillhouders.

12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 20 juni vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

parameter.overlegorgaanagendaRaadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous